מכרז פומבי מס' 01/2020 לאספקה שירותי ניקיון למועצה להשכלה גבוהה
תאריך אחרון להגשה 12/03/2020
תאריך אחרון לשאלות 17/02/2020
תאריך פרסום 27/01/2020
סוג
מכרז פומבי
סטאטוס
לא פעיל

1. המועצה להשכלה גבוהה (להלן: "המועצה" ) מזמינה בזה הצעות לאספקת שירותי ניקיון עבור המועצה כמפורט במסמכי המכרז.

2. תקופת ההתקשרות נשוא מכרז זה הינה לתקופה של 12 חודשים החל ממועד חתימת ההסכם על-ידי המועצה (להלן: "תקופת ההתקשרות הראשונה").

3. ששת החודשים הראשונים של תקופת ההתקשרות הראשונה יהוו תקופת ניסיון, אשר במהלכה תבחן המועצה את מידת שביעות רצונה מטיב העבודות, מהרמה המקצועית של המציע הזוכה ומיכולתו לספק את השירותים בהתאם לדרישות המכרז, הכל כמפורט בהסכם (להלן: "תקופת הניסיון").

4. המועצה תהא רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות הראשונה באותם התנאים עד ל- 4 תקופות נוספות, או חלק מהן, שכל אחת מהן לא תעלה על 12 חודשים, ובכל מקרה כל תקופת ההתקשרות לא תעלה על 60 חודשים (להלן: "תקופות האופציה").

5. כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם לתנאיו, מדובר במכרז שלרכיב המחיר משקל של 100% .

6. רשאים להגיש הצעות רק מציעים העונים על כל תנאי הסף, כדלקמן:

מציע הוא תאגיד רשום כדין בישראל או עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-6.1 1975.

6.2 המציע עומד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, כדלקמן:

6.2.1 בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח או יועץ מס בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 או שהוא פטור מלנהלם.

6.2.2 בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח או יועץ מס בדבר דיווח לפקיד שומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975.

6.2.3 מציע העומד בדרישות סעיפים 2ב ו- 2ב1 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 לעניין תשלום שכר מינימום, העסקת עובדים זרים כדין ומתן ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות, בהתאם לתצהיר בכתב בנוסח שצורף למכרז זה.

6.3 למציע רישיון תקף לפעול כקבלן שירות על פי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996.

6.4 המציע בעל ניסיון באספקת שירותי ניקיון למשרדים, ל-5 לקוחות לפחות, בכל אחת

מהשנים 2017, 2018 ו-2019, שלפחות אחד מהם הוא גוף ציבורי. למניעת ספקות יובהר כי אספקת שירותי ניקיון למוסדות חינוך אינו עומד בתנאי סף זה.

לשם תנאי זה:

"לקוח" משמעו: מי שהמציע סיפק לו שירותי ניקיון למשרדים לתקופה של 24 חודשים רצופים לפחות;

"גוף ציבורי" משמעו: מועצה ממשלתית, משרד ממשלתי, יחידת סמך, רשות מקומית, תאגיד שהוקם מכוח חוק.

6.5 המציע בעל מחזור הכנסות הנובע מאספקת שירותי ניקיון למשרדים בהיקף של 3,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לפחות, בכל אחת מהשנים 2017 ו-2018 יצוין, כי היקף ההתקשרות השנתי נמוך ממחזור ההכנסות הנדרש אולם מאחר שמדובר במכרז עתיר כוח אדם, קיימת חשיבות כי למציע יהיה מחזור כספי גבוה יותר בכדי למנוע פגיעה בזכויות העובדים.

6.6 המציע סיפק שירותי ניקיון למשרדים בהיקף של 500,000 ₪ (לא כולל מע"מ) ללקוח אחד, כהגדרתו בסעיף 7.4 לעיל, בכל אחת מהשנים 2017, 2018 ו-2019.

6.7 המציע ובעל זיקה אליו, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976, לא הורשעו ביותר משתי עבירות בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים בתוספת השלישית בחוק הגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב-2011 ב-3 השנים האחרונות מהמועד האחרון להגשת ההצעות.

6.8 לא הוטלו על המציע או על בעל זיקה אליו, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976, עיצומים כספיים בשל יותר מ-6 הפרות ב-3 השנים האחרונות מהמועד האחרון להגשת הצעות.

לעניין זה יראו מספר הפרות שבגינם הוטל עיצום כספי כהפרה אחת, אם ניתן אישור ממינהל ההסדרה והאכיפה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו שכר.

7. מסמכי המכרז מתפרסמים כאן

8. מפגש מציעים ייערך חמישי ה-06/02/2020 בשעה 10:00  בבניין המועצה, רח' ז'בוטינסקי 43 ירושלים.

9. ניתן לפנות למל"ג בכתב לקבלת הבהרות עד ליום שני ה- 17/02/2020 עד השעה 12:00 באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת Mechrazim@che.org.il .

10. את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי המועצה ברחוב ז'בוטינסקי 43 בירושלים, עד לא יאוחר מיום חמישי ה- 12/03/2020 עד השעה 14:00. הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה תפסלנה לא תידונה.

11. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז, למסור את השירותים למציע שיראה לה ביותר ולא לדון כלל בהצעות שלא הוגשו לפי הוראות המכרז.

12. המועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או את ההצעה בעלת הניקוד הטוב ביותר או הצעה כל שהיא.

13. מודגש כי, הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז יגבר. מובהר כי חוסר לא ייחשב סתירה.

14. מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לכל אחד ואחת.


מסמכי מכרז אספקה שירותי ניקיון – נוסח מעודכן לאחר שאלות הבהרה

מענה לשאלות הבהרה – מכרז ניקיון

נספח ה' להסכם – אישור קיום ביטוחים

פרוטוקול סיור מציעים מכרז אספקה שירותי ניקיון למועצה להשכלה גבוהה מיום 06.02.2020