מכרז פומבי מס' 01/2017 למתן שירותי ייעוץ תקשורת ואסטרטגיה עבור המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב
תאריך אחרון להגשה 08/03/2017
תאריך אחרון לשאלות 16/02/2017
תאריך פרסום 02/02/2017
סוג
מכרז פומבי
סטאטוס
לא פעיל

—הודעת עדכון 2—

ניתן להגיש בקשה להכרה בגופים נוספים, על אלה המפורטים ברשימה המצורפת למכרז, כתאגידים סטטוטורים לצורך המכרז עד ליום שני ה- 27.2.17 בשעה 16:00

 —הודעת עדכון—

 

זאת להודעה כי, במודעה שפירסמה המועצה להשכלה גבוהה (להלן – "המועצה") ביום 3.2.2017  להזמנת הצעות למתן שירותי ייעוץ תקשורת ואסטרטגיה עבור המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב, הכל כמפורט במסמכי המכרז, נפלה טעות בסעיף 4.4 המפרט את תנאי הסף וזו לשון הסעיף המתוקנת:

 

4.4 . למציע (אם הוא יחיד) או לנציג המציע (אם הוא תאגיד) יש ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות, בעבודה עיתונאית   משמעותית ורלוונטית (כגון: כתב מוביל בנושא רחב, משרת עריכה בעיתון בתפוצה רחבה וכו') או כל ניסיון דומה רלוונטי אחר. מובהר, כי ההחלטה בעניין רלוונטיות הניסיון המוצג תהיה בשיקול דעת ועדת המכרזים בלבד.

 

ביתר סעיפי המודעה אין שינוי.

 

 

 1. המועצה להשכלה גבוהה (להלן – "המועצה") מזמינה בזה הצעות למתן שירותי ייעוץ תקשורת ואסטרטגיה עבור המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

 

 1. תקופת ההתקשרות הראשונה עם המציע הזוכה היא ל- 12 חודשים. למועצה שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות בנות שנה אחת כל אחת ובלבד שסך תקופת ההתקשרות (כולל תקופת ההתקשרות הראשונה) לא תעלה על 4 שנים סה"כ.

 

 1. כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם לתנאיו, מדובר במכרז שבו התמורה קבועה במסמכי המכרז ולרכיב האיכות יהא משקל של 100%.

 

 1. רשאים להגיש הצעות רק מציעים העונים על כל תנאי הסף, כדלקמן:

 

4.1 יחיד, העונה על כל תנאי הסף במצטבר, או תאגיד, שמציע יחיד יבצע את השירותים מטעמו עבור המל"ג (להלן – "נציג המציע"). במקרה שהמציע הוא תאגיד, עליו לקיים הן את תנאי הסף המתייחסים לתאגיד והן את כל תנאי הסף במצטבר המתייחסים למבקר המוצע.

4.2 המציע בעל ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות ברציפות בסמוך לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה, במתן שירותי ייעוץ תקשורתי אסטרטגי למוסדות מוכרים להשכלה גבוהה ו/או לגופים במגזר הציבורי ו/או הממשלתי.

4.3המציע (אם הוא יחיד) או נציג המציע (אם הוא תאגיד) הוא בעל תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה. להוכחת עמידה בתנאי זה יצרף המציע העתק תעודה כנדרש, על שם נציג המציע.

4.4 למציע (אם הוא יחיד) או לנציג המציע (אם הוא תאגיד) יש ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות, במהלך 7 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז בעבודה עיתונאית משמעותית ורלוונטית (כגון: כתב מוביל בנושא רחב, משרת עריכה בעיתון בתפוצה רחבה וכו') או כל ניסיון דומה רלוונטי אחר. מובהר, כי ההחלטה בעניין רלוונטיות הניסיון המוצג תהיה בשיקול דעת ועדת המכרזים בלבד. ראה עדכון לעיל

4.5 המציע אינו מצוי במצב של ניגוד עניינים ו/או במצב של חשש לניגוד עניינים, כמפורט במכרז.

 

 1. מסמכי המכרז מתפרסמים כאן.

 

 1. ניתן לפנות למל"ג בכתב לקבלת הבהרות עד ליום 16.2.17 באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת mechrazim@che.org.il.

 

 1. את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי המועצה ברחוב ז'בוטינסקי 43 בירושלים, עד לא יאוחר מיום 8.3.17 בשעה 12:00. הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה תפסלנה לא תידונה.

 

 1. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז, למסור את השירותים למציע שיראה לה ביותר וכן לפצל את הזכייה בין מציעים שונים וכלל לא לדון בהצעות שלא הוגשו לפי הוראות המכרז.

 

 1. המועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או את ההצעה בעלת הניקוד הטוב ביותר או הצעה כל שהיא.

 

 1. מודגש כי, הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה
  זו לבין האמור במסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז יגבר. מובהר כי חוסר לא ייחשב סתירה.

 

 1. מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לכל אחד ואחת.

 

תשובות לשאלות הבהרה -עידכון מיום 2.3.17