מכרז פומבי מס' 02/2016 לאספקת שירותי ביקורת פנים למועצה להשכלה גבוהה
תאריך אחרון להגשה 26/05/2016
תאריך אחרון לשאלות 03/05/2016
תאריך פרסום 15/04/2016
סוג
מכרז פומבי
סטאטוס
לא פעיל

1 . המועצה להשכלה גבוהה (להלן – "המועצה") מזמינה בזה הצעות לאספקת שירותי ביקורת פנים עבור המועצה להשכלה גבוהה, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

 

2. תקופת ההתקשרות הראשונה עם המציע הזוכה היא ל- 24 חודשים. למועצה שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות ובלבד שסך תקופת ההתקשרות (כולל תקופת ההתקשרות הראשונה) לא תעלה על 5 שנים סה"כ.

 

3. כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם לתנאיו, מדובר במכרז שבו התמורה קבועה במסמכי המכרז ולרכיב האיכות יהא משקל של 100%.

 

4. רשאים להגיש הצעות רק מציעים העונים על כל תנאי הסף, כדלקמן:

 

4.1 יחיד, העונה על כל תנאי הסף במצטבר, או תאגיד, שמציע יחיד יבצע את השירותים מטעמו עבור המל"ג (להלן – "המבקר המוצע"). במקרה שהמציע הוא תאגיד, עליו לקיים הן את תנאי הסף המתייחסים לתאגיד והן את כל תנאי הסף במצטבר המתייחסים למבקר המוצע.

4.2 המציע שהוא יחיד או המבקר המוצע, יעמוד בכל דרישות הסף להלן:

4.2.1 הוא תושב ישראל;

4.2.2 הוא לא הורשע בעבירה שיש עימה קלון;

4.2.3. הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד לימוד מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בישראל או בעל תואר ממוסד שהוכר ע"י הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם הגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ, או שהוא עורך דין או רואה חשבון בעל רישיון מתאים בתוקף;

4.2.4 הוא בעל תעודת מבקר פנים מגוף מוסמך או בעל תעודת הסכמה בלימודי ביקורת פנימית וציבורית ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל, או בעל תעודת סיום השתלמות מקצועית בביקורת פנימית שאישרה ועדה לענייני השתלמויות (כמפורט בסעיף 3(א)(5) לחוק הביקורת הפנימית). מציע (יחיד או המבקר המוצע) שהוא רואה חשבון פטור בתנאי סף זה.

4.2.5 הוא בעל ניסיון מוכח כמבקר פנים (בין כשכיר ובין כנותן שירותים חיצוני) במשך 5 שנים רצופות לפחות מתוך 7 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, ובמהלך 5 שנים אלו הוא ביצע שירותי ביקורת פנים הדומים לשירותים הנדרשים לפי מכרז זה, לפחות ל- 5 לקוחות השייכים למגזר הציבורי (כהגדרתו במכרז).

4.2.6 הוא אינו מצוי במצב של ניגוד עניינים ו/או במצב של חשש לניגוד עניינים, כמפורט במכרז.

4.3 בנוסף לדרישות הסף כאמור בסעיף 4.2 לעיל, במקרה בו מדובר במציע שהינו תאגיד, יהא על המציע (התאגיד) לעמוד גם בדרישות הסף הבאות:

 

4.3.1 המציע בעל ניסיון מוכח במתן שירותים נשוא מכרז זה במשך 5 שנים רצופות לפחות מתוך 7 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, ובמהלך 5 שנים אלו הוא ביצע שירותי ביקורת פנים הדומים לשירותים הנדרשים לפי מכרז זה, לפחות ל- 5 לקוחות השייכים למגזר הציבורי (כהגדרתו במכרז).

4.3.2 המציע מעסיק ב-12 החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, צוות קבוע המונה לפחות שלושה אנשי מקצוע המתמחים בביצוע שירותים דומים לשירותים נושא מכרז זה;

4.3.3 המציע אינו מצוי במצב של ניגוד עניינים ו/או במצב של חשש לניגוד עניינים, כמפורט במכרז.

 

5. מסמכי המכרז מתפרסמים כאן.

 

6. יתן לפנות למל"ג בכתב לקבלת הבהרות ועד ליום שלישי ה- 03/05/2016 באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת mechrazim@che.org.il.

 

7. את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי המועצה ברחוב ז'בוטינסקי 43 בירושלים, עד לא יאוחר מיום חמישי ה- 26/05/2016 בשעה 12:00. הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה תפסלנה ולא תידונה.

 

8. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז, למסור את השירותים למציע שיראה לה ביותר וכן לפצל את הזכייה בין מציעים שונים וכלל לא לדון בהצעות שלא הוגשו לפי הוראות המכרז.

 

9. המועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת הניקוד הטוב ביותר או הצעה כל שהיא.

 

10. מודגש כי, הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז יגבר. מובהר כי חוסר לא ייחשב סתירה.

 

11. מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לכל אחד ואחת.