מכרז פומבי מס’ 03/2019 למתן שירותי מיתוג ואסטרטגיה עבור המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב
תאריך אחרון להגשה 23/06/2019
תאריך אחרון לשאלות 30/05/2019
תאריך פרסום 20/05/2019
סוג
מכרז פומבי
סטאטוס
לא פעיל

1. המועצה להשכלה גבוהה (להלן “המועצה”) מזמינה בזה הצעות למתן שירותי מיתוג ואסטרטגיה עבור המועצה והוועדה לתכנון ותקצוב הכל כמפורט במסמכי המכרז.

2. תקופת ההתקשרות הראשונה עם המציע הזוכה תחל ביום חתימת ההסכם על ידי המועצה וסיומה בתום 12 חודשים רצופים ממועד החתימה כאמור (להלן – “תקופת ההתקשרות הראשונה”). למועצה בלבד שמורה זכות-ברירה (אופציה), בהודעה בכתב ומראש, להארכת תקופת ההתקשרות הראשונה לארבע תקופות התקשרות נוספות בנות שנה כל אחת ועד לסך מצטבר של 5 שנים נוספות (להלן: “זכות הברירה”). המועצה תהיה רשאית לעשות שימוש בזכות הברירה או בכל חלק ממנה, בכפוף למידת שביעות רצונה מהשירותים שנתקבלו בפועל בהתאם להוראות מכרז זה, בכפוף לצרכיה, לתקציבה, להוראות כל דין ולהוראות ההסכם הנספח למכרז זה.

3. כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם לתנאיו, מדובר במכרז שבו התמורה לביצוע השירותים תהיה לפי תעריף שעתי קבוע כמפורט בסעיף 5.1 למכרז והמציע הזוכה יבחר על פי אמות מידה איכותיות בלבד (100%).

4. רשאים להגיש הצעות רק מציעים העונים על כל תנאי הסף, כדלקמן:

4.1 המציע הוא אזרח ותושב ישראל המוגדר ברשויות המס כעוסק מורשה, או לחילופין הוא תאגיד שהתאגד בישראל עפ”י חוק, ומנהל ספרים כחוק.
4.2 המציע בעל אישורים תקפים בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל”ו-1976.
4.3 המציע יעמיד לצורך מתן השירותים צוות עובדים בעל ניסיון ורקע במתן שירותי מיתוג וייעוץ אסטרטגי ותקשורתי (להלן: “הצוות המוצע”), כדלקמן:

4.3.1 המציע יעמיד לצורך מתן השירותים לפחות 2 אנשי צוות, כשאחד מהם, אשר ישמש כנציג המציע, הינו במעמד של שותף או בעלי המציע (בהתאם לסוג ההתאגדות של המציע).
4.3.2 לנציג המציע ניסיון מוכח של 10 שנים לפחות במתן שרותי מיתוג ו/או ייעוץ אסטרטגי ו/או יחסי ציבור.

4.4 המציע נתן שרותי מיתוג ו/או ייעוץ אסטרטגי ו/או יחסי ציבור ללפחות 20 לקוחות שונים במהלך 5 השנים האחרונות אשר חלקם הינם משרדי ממשלה, או חברות ממשלתיות או תאגידים סטטוטורים או מוסדות להשכלה גבוהה או גופים פיננסיים. נציג המציע המוצע נתן שרותים כאמור ללפחות 10 לקוחות במהלך 5 השנים האחרונות.

5. מסמכי המכרז מתפרסמים כאן

6. ניתן לפנות למל”ג בכתב לקבלת הבהרות עד ליום חמישי ה-30/05/2019 עד השעה 12:00 באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת mechrazim@che.org.il.

7. את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי המועצה ברחוב ז’בוטינסקי 43 בירושלים, עד לא יאוחר מיום יום ראשון ה-23/06/2019 עד השעה 14:00 הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה תפסלנה לא תידונה.

8. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז, למסור את השירותים למציע שיראה לה ביותר וכן לפצל את הזכייה בין מציעים שונים וכלל לא לדון בהצעות שלא הוגשו לפי הוראות המכרז.

9. המועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או את ההצעה בעלת הניקוד הטוב ביותר או הצעה כל שהיא.

10. מודגש כי, הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז יגבר. מובהר כי חוסר לא ייחשב סתירה.

11. מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לכל אחד ואחת.


מענה לשאלות הבהרה מכרז 03-2019 למתן שירותי מיתוג ואסטרטגיה

מסמכי מכרז 03.2019 – שירותי מיתוג ואסטרטגיה עבור המלג – לאחר מענה על שאלות הבהרה

מסמכי מכרז 03.2019 – שירותי מיתוג ואסטרטגיה עבור המלג