מכרז פומבי מס' 05/2016 לאספקת רישוי, זכויות שימוש ושדרוג במוצרי התוכנה של חברת מייקרוסופט עבור המועצה להשכלה גבוהה
תאריך אחרון להגשה 01/12/2016
תאריך אחרון לשאלות 17/11/2016
תאריך פרסום 10/11/2016
סוג
מכרז פומבי
סטאטוס
לא פעיל

 

1. המועצה להשכלה גבוהה (להלן – "המועצה") מזמינה בזה הצעות רישוי, זכויות שימוש ושדרוג במוצרי התוכנה של חברת מייקרוסופט, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

 

2. תקופת ההתקשרות הראשונה עם המציע הזוכה היא לשלוש שנים. למועצה שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות ובלבד שסך תקופת ההתקשרות (כולל תקופת ההתקשרות המקורית) לא תעלה על 6 שנים סה"כ.

 

3. כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם לתנאיו, מדובר במכרז שבו לרכיב המחיר יהיה משקל כאשר הצעות המחיר ינוקדו באופן יחסי, כך שההצעה שסך הצעת המחיר שלה היא הזולה ביותר – תקבל את מלוא הניקוד ויתר ההצעות ינוקדו ביחס אליה.

 

4. רשאים להגיש הצעות רק מציעים העונים על כל תנאי הסף, כדלקמן:

 

  • המציע הוא תאגיד ישראלי רשום כדין בישראל או עוסק מורשה.
  • המציע הוא ספק מורשה מומחה רישוי (Authorized Education Partner) לארגונים מטעם חברת מייקרוסופט למכור רישיונות, זכויות שימוש ושדרוג במוצרי התוכנה של חברת מייקרוסופט.
  • המציע בעל ניסיון מוכח של 3 שנים רצופות לפחות, בתקופה של חמש (5) השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, במתן רישוי, זכויות שימוש ושדרוג במוצרי התוכנה של חברת מייקרוסופט.
  • למציע אישורים בתוקף ועל שמו על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 ואישור ניכוי מס במקור.

 

5. מסמכי המכרז מתפרסמים כאן.

 

6. ניתן לפנות למל"ג בכתב לקבלת הבהרות עד ליום 11.16 באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת mechrazim@che.org.il, יש לוודא קבלת המייל בטלפונים:  02-5094596, 02-5094584.

 

7. את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי המועצה ברחוב ז'בוטינסקי 43 בירושלים, עד לא יאוחר מיום 1.12.16  בשעה 15:00  הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה יפסלו ולא ידונו.

 

8. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז, למסור את השירותים למציע שיראה לה ביותר וכן לפצל את הזכייה בין מציעים שונים וכלל לא לדון בהצעות שלא הוגשו לפי הוראות המכרז.

 

9. המועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או את ההצעה בעלת הניקוד הטוב ביותר או הצעה כל שהיא.

 

10. מודגש כי, הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז יגבר. מובהר כי חוסר לא ייחשב סתירה.

 

11. מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לכל אחד ואחת.

 

מענה לשאלות הבהרה

מסמכי המכרז המעודכנים