מכרז פומבי מס' 06/2014 לקיום כנס משותף עם המועצה להשכלה גבוהה בנושא "מהשכלה לתעסוקה – תעסוקת אקדמאים חרדים"
תאריך אחרון להגשה 29/01/2015
תאריך אחרון לשאלות 15/01/2015
תאריך פרסום 07/12/2014
סוג
מכרז פומבי
סטאטוס
לא פעיל

 

1. מל"ג-ות"ת מזמין בזה הצעות לקיום כנס משותף עם המועצה להשכלה גבוהה בנושא "מהשכלה לתעסוקה – תעסוקת אקדמאים חרדים" ("להלן: "הכנס"), במסגרתו יסופקו שירותי הפקת, פרסום, שיווק, הרשמת משתתפים וכל הנדרש לקיום כנס מסוג זה. במסגרת הכנס יינתנו הרצאות על ידי מרצים בעלי שם בתחומים רלוונטיים; יחשפו התוכניות הקיימות במל"ג-ות"ת בנושא אקדמאים חרדים בפני מעסיקים רלוונטיים, ויתקיים מפגש בלתי אמצעי בין מעסיקים וסטודנטים חרדים.

 

2. הכנס יהיה כנס משותף של מל"ג-ות"ת והגוף הזוכה במכרז.

 

3. תנאי סף מקצועיים להשתתפות במכרז:

 

3.1  המציע הוא גוף מדיה מוביל בישראל העוסק בתחומי חברה וכלכלה, בעל יכולת שיווק ונגישות מוכחת למעסיקים במשק הישראלי. העומד בשני התנאים הבאים:

 

3.1.1        בעל עיתון יומי מודפס (לפחות 5 ימים בשבוע) בתחומי כלכלה וחברה בתפוצה ארצית של לכל הפחות 30,000 עותקים ביום.

 

3.1.2        ברשותו אתר אינטרנט בתחומי כלכלה וחברה בעל נתוני חשיפה של יותר מ-300,000 גולשים בחודש.

 

 3.2  המציע עוסק בהפקה וארגון כנסים, ומעסיק בצורה ישירה לפחות 3 עובדים העוסקים בארגון והפקת כנסים.

 

4. הכנס יארך יום אחד במהלך החודשים אפריל-מאי 2015, ויתקיים במרכז כנסים באזור גוש דן. מובהר בזאת כי מדובר בתאריך משוער בלבד, ומל"ג-ות"ת רשאי לשנות את מועד הכנס לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 

5. המכרז יהיה דו שלבי והמציע שייבחר כזוכה במכרז (להלן: "הזוכה") יבצע את כל הפעולות הנדרשות להוצאת הכנס אל הפועל, על כל שלביו, בכפוף להנחיות מל"ג-ות"ת ובהתאם לכל תנאי מכרז זה, על נספחיו.

 

6. מסמכי המכרז המלאים מתפרסמים כאן. יודגש, כי הפירוט המלא של תנאי המכרז והשירותים הנדרשים מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז יגבר.

 

7. ניתן לפנות למועצה בכתב לקבלת הבהרות בקשר למכרז זה וזאת עד ליום 15/01/2015באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת mechrazim@che.org.il.

 

8. את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי המועצה ברחוב ז'בוטינסקי 43 בירושלים, עד לא יאוחר מיום 29/01/2015 בשעה 12:00. 

 

9. מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד והיא מופנית לכל אחד ואחת.