מכרז פומבי מס' 02/2018 לאספקת שירותי ביטוח לכלי הרכב של עובדי המועצה להשכלה
תאריך אחרון להגשה 11/11/2018
תאריך אחרון לשאלות 28/10/2018
תאריך פרסום 17/10/2018
סוג
מכרז פומבי
סטאטוס
לא פעיל

1. המועצה להשכלה גבוהה (להלן: "המל"ג") פונה בזאת לקבלת הצעות לשירותי ביטוח לכלי רכב של עובדיה הזכאים להחזר עד לגובה התקרה המאושרת לתשלום (ולמעט ביטוחי רשות כגון פנסים ומראות) הכל בהתאם וכמפורט במסמכי המכרז.

 

2. רשאים להגיש הצעה רק מציעים אשר עומדים, במועד הגשת ההצעות, בכל התנאים המפורטים להלן:

2.1 המציע בעל כל האישורים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבורים, התשל"ו-1976.

2.2 המציע הינו חברת ביטוח בעל רישיון מבטח ישראלי תקף ביום הגשת ההצעות מאת משרד האוצר של מדינת ישראל, בכל אחד מענפי הביטוח הבאים:

2.2.1 ביטוח רכב רכוש (עצמי וצד שלישי).
2.2.2 ביטוח רכב חובה.
2.2.3 למתן כיסוי ביטוחי עבור חבילת ביטוח חיים ונכות.
2.2.4 יובהר כי לעניין סעיף 2.2.3 לעיל, ‏חברת ביטוח, שהיא בעלת רישיון מאת משרד האוצר של מדינת ישראל לעסוק בביטוח חובה, ביטוח ‏מקיף וביטוח צד ג', רשאית להגיש הצעה שכוללת מתן כיסוי ביטוחי עבור חבילת ביטוח חיים ונכות באמצעות חברת ביטוח אחרת שהיא בעלת הרישיון המתאים המאפשר לה לתת את הכיסוי הביטוחי האמור, ואשר לא הגישה הצעה נפרדת למכרז זה ולא מהווה חלק מהצעה של מציע אחר במסגרת מכרז זה.

2.3 המציע בעל רישיון מבטח מאת משרד האוצר של מדינת ישראל החל משנת 2016 לפחות למתן כיסוי ביטוחי עבור ביטוח רכב רכוש (עצמי וצד שלישי) ועבור ביטוח רכב חובה.

2.4 בשנים 2016, 2017 ו-2018 היו למציע לכל הפחות 3 לקוחות בהיקף פרמיה בביטוח כלי רכב של לפחות 200,000 ₪ לשנה, לכל לקוח.

 

3. בהצעת המחיר על הספק לנקוב בשיעור ההנחה או התוספת המבוקש על ידיו ביחס לתעריף הביטוח שנקבע במכרז ביטוח רכב לעובדי המדינה .

4. הביטוח יהיה החל מיום 1.1.2019 ועד ליום 31.12.2019 (להלן: "תקופת ההתקשרות הראשונה").

5. בתום תקופת ההתקשרות הראשונה, שמורה למל"ג זכות הברירה להאריך, בהסכמת הספק, את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות ועד לארבע שנים נוספות (ארבעים ושמונה חודשים נוספים) בסך הכל.

6. מסמכי המכרז מתפרסמים כאן .

7. ניתן לפנות למל"ג בכתב לקבלת הבהרות עד ליום 28.10.2018 באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת mechrazim@che.org.il.

8. את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי המועצה ברחוב ז'בוטינסקי 43 בירושלים (כתובת בוויז מל"ג), עד לא יאוחר מיום ראשון 11.11.2018 בשעה 12:00. הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה תפסלנה לא תידונה.

9. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא.

10. המועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא.

11. מודגש כי, הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז יגבר. מובהר כי חוסר לא ייחשב סתירה.

12. מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לכל אחד ואחת.