עדכון – מכרז פומבי דו-שלבי מספר 03/2015 לרכישת שירותי לינה ואירוח עבור המועצה להשכלה גבוהה
תאריך אחרון להגשה 12/08/2015
תאריך אחרון לשאלות 02/08/2015
תאריך פרסום 20/07/2015
סטאטוס
לא פעיל

מכרז פומבי דו-שלבי מספר 03/2015

לרכישת שירותי לינה ואירוח עבור המועצה להשכלה גבוהה

הודעה על עדכון תנאי המכרז ושינוי בתנאי הסף

 

1.המועצה להשכלה גבוהה (להלן – "המועצה") פרסמה ביום 17 באפריל 2015 מכרז פומבי דו-שלבי מספר 03/2015 לרכישת שירותי לינה ואירוח (להלן – "המכרז המקורי"), עבור אורחי המל"ג מהארץ ומחו"ל, בארבעת אזורי אירוח כמפורט במכרז המקורי. המועד האחרון להגשת הצעות במכרז המקורי חל ביום 28 במאי 2015 והצעות המחיר שהוגשו במכרז המקורי טרם נפתחו.  

2.לנוכח העובדה שאף אחת מההצעות שהוגשו במכרז לא עמדה בתנאי הסף שנקבע בסעיף 8.1 למכרז המקורי לפיו על המלון המוצע להיות בדרגת תיירות של 5 כוכבים לפחות, המועצה מודיעה בזאת על שינוי בתנאי הסף הזה ובמקומו, יבוא תנאי הסף הבא:

 "המלון המוצע הוא ברמה שוות ערך לדרגת חמישה כוכבים לפחות, על פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה. להוכחת עמידה בתנאי זה יצרף המציע את כל המסמכים אשר יש בהם כדי להעיד על כך. מובהר, כי ההחלטה באשר לעמידת המציע בתנאי סף זה תהיה בשיקול דעת ועדת המכרזים של המועצה בלבד. מובהר, כי ככל שרשת בתי מלון מעוניינת להציע הצעה במכרז זה, עליה להציע מלון מסוים (או מספר מלונות מסויימים) בנפרד, לכל אחד מאזורי האירוח בהם היא מעוניינת להציע, וכי לא ניתן להציע הצעה כללית של רשת המלונות; מובהר, כי על כל הצעה כאמור לכל מלון לעמוד בכל תנאי הסף." (להלן – "תנאי הסף החדש").

 

3.  ביתר תנאי הסף לא חל שינוי.

4.  נוכח השינוי בתנאי הסף כאמור, מציעים שכבר הגישו מועמדותם למכרז המקורי – רשאים, בהתאם לשיקול דעתם, להגיש במעטפה סגורה מסמכים נוספים שיש בהם כדי להעיד על   עמידתם בתנאי הסף החדש ו/או להגיש הצעת מחיר חדשה (במעטפה נפרדת בהתאם לתנאי המכרז המקורי) וכן הם רשאים להודיע על משיכת הצעתם. מובהר, כי מציעים שיגישו מסמכים נוספים, כאמור בסעיף זה, יצטרכו להגישם בהתאם לכללים המפורטים בסעיף 19 למסמכי המכרז המקורי, בשינויים המחוייבים. מציעים שהגישו הצעות למכרז המקורי ולא יבקשו למשוך את הצעתם וכן לא יגישו מסמכים נוספים – הצעתם תיבחן על סמך הצעתם המקורית.  

5. כמו כן, מציעים שטרם הגישו הצעות למכרז המקורי, רשאים לעשות כן בהתאם להוראות מודעה זו, ועליהם לעמוד בכל תנאי הסף של המכרז המקורי (ותנאי הסף החדש):

5.1 המלון המוצע הוא ברמה שוות ערך לדרגת חמישה כוכבים לפחות, באחד מאזורי האירוח.

5.2 המציע אוחז ברישיון עסק תקף לפי חוק רישוי עסקים תשכ"ח-1968 להפעלת בית המלון המוצע.

5.3 לגבי מציע שהוא תאגיד – על התאגיד להיות רשום במרשם המתנהל על פי דין בישראל.

5.4 המציע או מי מטעמו שמספק את הארוחות במלון המוצע, מחזיקים באישור כשרות בתוקף.

5.5 במלון המוצע קיים טרקלין עסקים וחדר ישיבות, בהתאם לנדרש במסמכי המכרז.

5.6  חתימת המציע בדבר העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום, כנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976, בנוסח המצורף למסמכי המכרז.

5.7 קיומם של אישורים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו 1976 – (אישור ניכוי מס ואישור על ניהול פנקס חשבונות).

6.כמפורט במסמכי המכרז המעודכנים, ההחלטה בדבר עמידת המציעים בתנאי הסף החדש, יכול שתתקבל בשלב ב' של בדיקת ההצעות במכרז, והכל כמפורט במסמכי המכרז המעודכנים. מציעים שהגישו הצעות למכרז המקורי ולא ימשכו את הצעתם, יראו אותם כמי שהסכימו לאמור לעניין זה במסמכי המכרז המעודכנים.

7.מסמכי המכרז המעודכנים מתפרסמים באתר האינטרנט של המל"ג בכתובת  www.che.org.il, במדור מכרזים.

 8. ניתן לפנות למל"ג בכתב לקבלת הבהרות עד ליום 2 באוגוסט 2015  עד השעה 12:00 באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת mechrazim@che.org.il.

9. את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי המל"ג ברחוב ז'בוטינסקי 43 בירושלים, עד לא יאוחר מיום 12 באוגוסט 2015 בשעה 12:00.  הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה תפסלנה ולא תידונה.

10. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז, למסור את השירותים למציע שיראה לה ביותר וכן לפצל את הזכייה בין מציעים שונים וכלל לא לדון בהצעות שלא הוגשו לפי הוראות המכרז.

 11. מודגש כי, הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז יגבר. מובהר, כי חוסר לא ייחשב סתירה.

 12. מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לכל אחד ואחת.