עדכון – מכרז פומבי 10/2012 לשירותי חכירת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי
תאריך אחרון להגשה 14/10/2012
תאריך אחרון לשאלות 27/08/2012
תאריך פרסום 07/09/2012
סוג
מכרז פומבי
סטאטוס
לא פעיל

 

היום 7.9.2012, הועלה לאתר נוסח מעודכן של המכרז, ההסכם ונספחיהם בהתאם לתשובות ההבהרה שניתנו במסגרת המכרז. על מגישי ההצעה להגיש את ההצעה בהתאם למסמכים המעודכנים כאמור. מציע שלא עשה כן, ועדת המכרזים תהא רשאית לראותו כמי שהגיש את ההצעה בהתאם למסמכים המעודכנים או לחלופין תהא רשאית לפסול את הצעתו, לפי שיקול דעתה המוחלט.

 

להלן מסמכי המכרז:

 

א. נוסח המודעה לעיתונות.

 

ב. להלן הקובץ המעודכן שאלות ותשובות הבהרה – עודכנו מספרי השאלות והתשובות.

 

ג. נוסח מסמכי המכרז המעודכנים יש להגיש הצעות לפי נוסח זה.

 

ד. לנוחיות המתעניינים- נוסח התיקונים והעידכונים שנערכו במסמכי המכרז הקודמים.

 

המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום א' ה-14.10.2012.

 

הבהרה זו מהווה חלק ממסמכי המכרז, לכל דבר ועניין.