פניה לקבלת הצעות להשכרת נכס עבור המועצה להשכלה גבוהה
תאריך אחרון להגשה 24/12/2015
תאריך אחרון לשאלות 16/12/2015
תאריך פרסום 13/12/2015
סטאטוס
לא פעיל

 

המועצה להשכלה גבוהה (להלן – "המועצה") מזמינה בזה להציע הצעות להשכרת נכסים אשר ישמשו כמשרדים וחדרי ישיבות עבור המועצה להשכלה גבוהה ו/או מי מטעמה, וזאת עפ"י התנאים המפורטים להלן:

 

 

1 . ההתקשרות הינה לתקופת שכירות ראשונית של עד 3 שנים, עם אופציות להאריך את ההתקשרות ב-3 שנים נוספות.

 

2. מיקום המושכרים הנו באחד מהאזורים הבאים:

 

א. אזור הקריה בתל אביב: האזור התחום בין הרחובות שדרות שאול המלך (מצפון), רחוב אבן גבירול (ממערב), דרך מנחם בגין.

ב. גבול בני ברק – רמת גן: האזור התחום בין הרחובות דרך בן גוריון, דרך ששת הימים, דרך ז'בוטינסקי, רחוב כנרת.

 

3. המושכר הינו בשטח של 150-200 מ"ר.

 

 

4. שטח המושכר כולל 2-3 משרדים, 2 חדרי ישיבות ועמדת קבלה.

 

יש לצרף להצעה את תכנית החלוקה של הנכס.

ניתן להציע נכס ברמת מעטפת בלבד אשר ניתן לבצע בו עבודות הגמר על פי תכנית בתוך פרק זמן קצר.

במקרה כזה, יצוין מועד האכלוס לו מוכן להתחייב המשכיר (עדיפות לביצוע עבודות הגמר על ידי המשכיר).

 

 

5. המבנה/ים בהם נמצא/ים המושכרים כולל שירותי ניהול שוטפים כגון אבטחה, ניקיון ואחזקה ונמצא במצב תחזוקה נאות. בהצעה יש לפרט את השירותים המוצעים במקום ואת גובה דמי הניהול.

 

 

6. המושכרים המוצעים כוללים ממ"ד ומעליות (אם קיימות) נגישות לנכים.

 

7. בנכס/ים בו נמצאים המושכרים קיימת אפשרות לחנייה שמורה במקום.

 

8. הנכסים המוצעים נמצאים במבנה קיים, בעל היתר בניה כדין שמתיר שימוש בהם למטרת משרדים, ושניתן להעמידם לשימוש המועצה להשכלה גבוהה באופן מידי.

 

9. עפ"י התב"ע התקפה ביום הגשת ההצעה והחלה על הנכס ניתן לעשות במושכרים שימוש כדין למטרת למשרדים.

 

10. המבנה/ים בו/בהם נמצא/ים המושכרים עומד/ים בתקן עמידות מבנים לרעידות אדמה וקיים אישור רשויות כיבוי אש לאכלוסו.

 

11. ניתן לפנות למל"ג בכתב לקבלת הבהרות עד ליום רביעי ה-16/12/2015  עד השעה 12:00 באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת mechrazim@che.org.il. יש לוודא קבלת המייל בטלפונים  02-5094584/96.

 

12. את ההצעות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת: mechrazim@che.org.il עד יום חמישי ה- 24.12.2015.

 

13. בחינת ההצעות תהיה בהתאם לדרישות המיוחדות המפורטות לעיל, ושיקולי המועצה בדבר איכות הנכס, מידת התאמתו, מועד האכלוס, המחיר וכיו"ב. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק נכסים נוספים, שלא במסגרת פניה זו, וכן  מו"מ עם המציעים.

 

14. מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לכל אחד ואחת.