פנייה מוקדמת לקבלת מידע (RFI) לפי תקנה 14א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ד-1993 בנוגע למעטפת לימודית לסטודנטים חרדים
תאריך אחרון להגשה 30/11/2020
תאריך אחרון לשאלות 15/11/2020
תאריך פרסום 05/11/2020
סוג
פניה למידע
סטאטוס
לא פעיל

לאור פניות בקשה להארכת מועד הגשת התשובות, אנו מעדכנים שהתאריך האחרון להגשת התשובות נדחה ל-30.11.2020.

מענה לשאלות 19.11.20


רקע

1. ההשכלה הגבוהה הפכה למרכיב מרכזי להשתלבות ולהצלחה בשוק התעסוקה, וחלק ניכר מתחומי העיסוק במשק המודרני חסומים בפני מי שחסרים השכלה זו. שיעור ההשתתפות הנמוך של האוכלוסייה החרדית בשוק התעסוקה פוגע לא רק במעמדם הכלכלי האישי, הוא גם מאט את ההתקדמות הכלכלית של המשק בכללותו.

2. מחקרים שנערכו בשנים האחרונות הצביעו בבירור על שיעור תעסוקה גבוה מאוד של בעלי תארים אקדמיים מקרב הציבור החרדי בהשוואה לנעדרי-תואר, ולפער משמעותי מאוד ברמת ההכנסה בין שתי הקבוצות הללו.

3. שילוב האוכלוסייה החרדית בהשכלה הגבוהה הוא אינטרס מובהק של המדינה, ומל"ג-ות"ת הם האחראים למציאת האמצעים להוצאתו אל הפועל.

4. בנובמבר 2011 נכתב מודל הנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית אשר מטרתו העיקרית היא הנגשה מקסימאלית של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית, תוך הקפדה על רמה אקדמית גבוהה, מגוון דיציפלינארי, והתאמה לצרכים הייחודיים של האוכלוסייה החרדית.

5. בשנת תשע"ב יצאה לדרך התכנית הרב שנתית הראשונה להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית ובשנת תשע"ז הושקה התכנית הרב שנתית השנייה. במסגרת שתי התכניות הוגדר תקציב ייעודי למוסדות האקדמיים לטובת מעטפת תמיכה לסטודנטים החרדים בהיבטים אקדמיים, אישיים וחברתיים.

6. למרות האמור לעיל, אחוזי הנשירה מהלימודים בקרב סטודנטים וסטודנטיות מהחברה החרדים עדיין גבוהים משמעותית מהממוצע באוכלוסייה היהודית שאינה חרדית. אחוז הנשירה הכללי של סטודנטים חרדים הוא 26% (לעומת 20% בהתאמה). אחוז הנשירה בקרב גברים חרדים גבוה במיוחד ועומד על 36.6% (לעומת 25.8% בהתאמה), אחוז הנשירה בקרב נשים חרדיות עומד על 22.7% (לעומת 16.2% בהתאמה)[1].

7. במסגרת עדכון מדיניות הנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית אשר התקבל על ידי המל"ג באפריל 2020 הוחלט בין היתר על מתן עדיפות לרכיב מעטפת לימודית לסטודנטים חרדיים – "תגובש באופן מיידי תכנית כוללת לאיתור וליווי סטודנטים חרדים במהלך חייהם האקדמיים, לרבות השמה בשוק העבודה… התכנית תכלול בין היתר – איתור ובחינת התאמת מועמדים, ייעוץ לבחירת מקצוע לימוד, ליווי במהלך המכינה והתואר, מניעת נשירה וכן תמיכה כלכלית לסטודנט".

8. בכוונת המל"ג להפעיל תכנית זו החל משנת הלימודים תשפ"ב ופנייה זו נועדה כדי לקבל מידע הנחוץ למל"ג לצורך כך.

פנייה מוקדמת לקבלת מידע

9. המועצה להשכלה גבוהה (להלן ולעיל גם: "המל"ג") פונה בזאת בפנייה מוקדמת לקבלת מידע, בהתאם לתקנה 14א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ד-1993, מגופים בעלי הכרות עם נושא החרדים באקדמיה– מוסדות לימוד בהם לומדים סטודנטים חרדים, נותני שירותים העוסקים או עסקו בליווי סטודנטים חרדים, גופים פילנתרופים, מכוני מחקר וכל גוף נוסף אשר מעוניין לתרום בחשיבה על שילוב מיטבי של האוכלוסייה החרדית באקדמיה.

10. מובהר בזאת, כי בקשה זו אינה בבחינת הזמנה להציע הצעות ואינה חלק מהליכי מכרז, ולפיכך אין בה כדי ליצור מחויבות כלשהי כלפי מי מהמשיבים לפנייה זו (להלן: "המשיבים"), והמל"ג לא תהא מחויבת להתקשר עם מי מהמשיבים ו/או לפרסם מכרז בנושא. מטרת הבקשה לקבלת מידע בלבד, ובעקבותיה תשקול המל"ג את המשך פעולותיה בהתאם לשיקולים מקצועיים וענייניים.

11. המל"ג תהא רשאית לפנות למשיבים וכן לגופים נוספים, כולם או חלקם, בבקשה לקבל מהם הבהרות או בבקשה להשלמת מידע או לקבלת מסמך ומידע נוסף, אם יש בו לדעת המל"ג כדי לסייע לה באיסוף המידע הרלוונטי, וזאת בין בכתב ובין בדרך של זימון לפגישה עם הצוות המקצועי שייקבע על-ידיה לצורך כך. השלמת המידע או ההבהרות או הצגת המידע יהוו חלק מההליך.
בנוסף תהא רשאית המל"ג להזמין את המשיבים, כולם או חלקם, להציג בפניה את המענה, כולו או חלקו, או לראיין, טלפונית או באופן פרונטאלי, נציגים מטעם המשיבים, כדי לברר עובדות אודות המענים שהגישו ומידע שהוצג בהם.

12. המל"ג תהיה רשאית לעשות שימוש במידע שיימסר במענה לבקשה זו, ולא יהיו למי מהמשיבים טענות לרבות בגין זכויות יוצרים בנוגע למידע כאמור והמשיבים יהיו מנועים מלהפנות כנגד המל"ג טענה או דרישה או תביעה כלשהי  בדבר זכויות כלשהן הקשורות לתשובתם לפנייה זו ו/או הנובעות ממנה או מהחומר או מהמידע שיצורף לפנייה (לרבות בדבר שימוש בהם).

13. כל ההוצאות הכרוכות בהגשת המענה לפנייה יחול על המשיבים  בלבד, והם לא יהיו זכאים לכל פיצוי או שיפוי בגין המענה לפנייה.

14. המל"ג תהיה רשאית לעשות שימוש במידע שיימסר במענה לפנייה זו, וכן לפרסם, בדרך של מכרז או בדרך אחרת, פרטים אשר יתבססו על המידע אשר יצטבר כתוצאה מהליך זה.

15. אם יפורסם מכרז בקשר עם פנייה זו, ומבלי להתחייב לפרסום כאמור, מענה לבקשה לא יהווה תנאי להשתתפות במכרז, לא יקנה יתרון למי שנענה לבקשה, ולא יחייב שיתופו במכרז או התקשרות עמו בכל דרך אחרת.

16. יראו בכל משיב לפנייה זו כמי שהסכים לכל תנאיה.

17. מסמכי פנייה זו הם רכושה הבלעדי של המל"ג, והם מועברים למשיבים פוטנציאליים לשם הכנת המענה לפנייה זו והגשתה בלבד. אין המשיבים רשאים להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו במסמכי הפנייה לכל מטרה אחרת.

18. מובהר בזאת כי כל האמור בלשון זכר או בלשון נקבה – אף המין השני במשמע.

מענה לפנייה

19. עותק הפנייה, על נספחיה, מפורסם כאן.

20. הליך הבהרות:

20.1 המועד האחרון להגשת בקשה להבהרות: יום א' 15.11.2020.

20.2 משיבים פוטנציאלים רשאים להפנות את שאלותיהם ובקשותיהם להבהרות, עד למועד האמור, באמצעות תיבת הדואר האלקטרוני שכתובתה: haredim@che.org.il, בהודעה הנושאת את כותרת הנושא "בקשות להבהרות-פנייה מוקדמת לקבלת מידע-מעטפת לימודית לסטודנטים חרדים". יש לוודא כי נתקבל מענה אוטומטי מהמל"ג בדואר האלקטרוני בדבר קבלת הפנייה.

20.3 למל"ג יהיה שיקול דעת במתן התשובות. המל"ג אינה מתחייבת להשיב לשאלות כלשהן או לכל השאלות.

21. הגשת המענה לפנייה

21.1 המענה לפנייה יינתן בהתאם לפירוט הנדרש בטופס המצורף כנספח א' לפנייה זו.

21.2 המועד האחרון להגשת המענה לפנייה: יום ב' 23.11.2020.

21.3 המענה לפנייה יישלח לתיבת הדואר האלקטרוני שכתובתה haredim@che.org.il, עד למועד האמור לעיל, בהודעה הנושאת את כותרת הנושא "מענה לפנייה מוקדמת לקבלת מידע– מעטפת לימודית לסטודנטית חרדים". יש לוודא כי נתקבל מענה אוטומטי מהמל"ג בדואר האלקטרוני בדבר קבלת המענה.

21.4 המל"ג תהא רשאית, בכל עת, לדחות את המועד האחרון להגשת המענה לפנייה או להגשת שאלות הבהרה או פרסום מענה להן, וכן לשנות הוראות ותנאים הנוגעים לפנייה זו, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

21.5 איש הקשר בכל הנוגע לפנייה: רונן קוטין, ממונה תחום חרדים.

 

[1]           עיבוד מל"ג לנתוני למ"ס, "שיעור המסיימים לימודיהם בזמן התקני או באיחור ממנו לפי סוג מוסד רמת הדתיות, מין, תחום לימוד, מתחילי לימודים בשנת 2014". הנשירה נבדקה על סמך מסיימי לימודים בזמן התקני, באיחור של שנה, באיחור של שנתיים או שלא סיימו ללמוד כלל. הנתונים אינם כוללים נתוני נשירה בשלב המכינה הקדם אקדמית.