מכרז פומבי מספר 03/2020 למתן שירותי תדלוק באמצעות התקני תדלוק אוניברסליים ושירותים נלווים
תאריך אחרון להגשה 11/06/2020
תאריך אחרון לשאלות 14/05/2020
תאריך פרסום 11/03/2020
סוג
מכרז פומבי
סטאטוס
פעיל

מענה לשאלות הבהרה יפורסם בימים הקרובים


דחיית נוספת במועד הגשת ההצעות

1.המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום חמישי ה- 11/06/2020 עד השעה 14:00

2. מועד מענה לשאלות הבהרה ליום רביעי ה- 27/05/2020

3. את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי המועצה ברחוב ז’בוטינסקי 43 בירושלים.

4. יתר תנאי המכרז ללא שינוי.

5. מציע אשר הגיש את הצעתו למכרז זה לתיבת המכרזים עד למועד 24.5.2020, רשאי להגיש הצעה חדשה עד למועד הנדחה כאמור לעיל, תוך ציון בכתב כי עם הגשת הצעתו החדשה, הצעתו הקודמת מבוטלת. במקרה כזה – ועדת המכרזים תתחשב אך ורק בהצעה החדשה שתוגש.

 


עדכון מועד הגשת ההצעות

בהמשך להודעתנו מיום 18.3.20 בעיתונות ובאתר המל”ג להלן מועדי המכרז המעודכנים:

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

 

יום חמישי ה-14.5.2020  עד השעה 12:00
המועד האחרון לפרסום תשובות המועצה לשאלות ההבהרה

 

יום שני ה- 25.5.2020
מועד אחרון להגשת הצעות

 

יום שני  ה-1.6.2020  עד השעה 14:00

ההצעה תוגש לתיבת המכרזים במשרדי המל”ג ברחוב ז’בוטינסקי 43 רחביה ירושלים כתובת בוויז “מל”ג”.

יש לוודא ולתאם הגעה עם אבי פדידה בטלפון 050-6237082 או עם ליזי בן דוד בטלפון 050-6237074.

למניעת ספקות יובהר כי לא תתקבלנה טענות על איחור בהגשת ההצעה בשל העדר תיאום או אי עמידה במועד שתואם.

על מגיש ההצעה לעמוד בהוראות משרד הבריאות שיהיו במועד ההגשה, לרבות חבישת מסכה ולבישת כפפות.


– הודעה חשובה –

לאור משבר הקורונה וההנחיות המשתנות, הרינו להודיעכם על דחיית מועדי הגשת המכרזים הנ”ל למועד לא ידוע ובהתאמה מועדים נוספים.

על המבקשים להשתתף במכרז לעקוב אחר הפרסומים באתר האינטרנט.

מועד הגשת המכרזים יפורסם באתר האינטרנט בלבד, ולא תתקבל כל טענה בקשר לאי ידיעת המועדים.


1. המועצה להשכלה גבוהה (להלן: “המועצה” ) מזמינה בזה הצעות למתן שירותי תדלוק באמצעות התקני תדלוק אוניברסליים ושירותים נלווים כמפורט במסמכי המכרז.

2. תקופת ההתקשרות תהיה למשך 24 חודשים ממועד הודעת הזכייה (להלן: “תקופת ההתקשרות”). למועצה נתונה אופציה חד צדדית ובלעדית, בהודעה בכתב ומראש, להאריך את תקופת ההתקשרות בעד 48 חודשים נוספים.
המועצה תבחן את עמידתם של ההצעות (והמציעים) בתנאי הסף להשתתפות במכרז, ותפסול הצעות שלא יעמדו בתנאי המכרז. ההצעות שעמדו בתנאי הסף תדורגנה בהתאם למחיר המוצע בהן (100% מחיר). ההצעה שהמחיר הסופי שלה הוא הזול ביותר והעומדת בתנאי הסף תזכה במכרז, אלא אם נתקיימו נסיבות מיוחדות שלא לבחור בה.

3. רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים בעצמם במועד הגשת ההצעה בכל התנאים המפורטים להלן:

3.1 המציע הוא תאגיד רשום כדין או עוסק מורשה.

3.2 המציע בעל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל”ו-1976.

3.3 המציע סיפק שירותי תדלוק, החל מיום 1.1.2019 ועד המועד האחרון להגשת הצעות, ללפחות שני לקוחות כאשר אחד מהם לפחות עושה שימוש בו זמנית בלפחות 10 כלי רכב.

3.4 למציע הסדר עם, לפחות, 500 תחנות דלק בכל רחבי הארץ, בהן ניתנים שירותי תדלוק לבנזין מסוג 95 אוקטן.

3.5 שירותי המציע כוללים שירותי שטיפה שונים בתחנות שונות ברחבי הארץ.

4. מסמכי המכרז מתפרסמים כאן

5. ניתן לפנות למל”ג בכתב לקבלת הבהרות עד יום שלישי ה- 24/03/2020 עד השעה 12:00 באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת mechrazim@che.org.il.

6. את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי המועצה ברחוב ז’בוטינסקי 43 בירושלים, עד לא יאוחר מיום ראשון ה- 19/04/2020 בשעה 14:00 . הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה תפסלנה לא תידונה.

7. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז, למסור את השירותים למציע שיראה לה ביותר ולא לדון כלל בהצעות שלא הוגשו לפי הוראות המכרז.

8. המועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא.

9. מודגש כי, הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז יגבר. מובהר כי חוסר לא ייחשב סתירה.

10. מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לכל אחד ואחת.