מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה
מוסדות לימוד מכללות אקדמיות לחינוך
אזור אזור הצפון
תאריך הכרה 25/08/2005
סוג תקצוב מוסדות המתוקצבים על ידי משרד החינוך

קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:

“בוגר בהוראה” (B.Ed) למסלול הגן (לידה-שש) בהתמחויות: גיל הרך, שפה וספרות ערבית, לימודים כלליים.

אושרה למכללה תכנית ההרחבה במסלול הגן לתעודת הוראה נוספת להוראת כיתות א’-ב’.

“בוגר בהוראה” (B.Ed) למסלול היסודי (א’-ו’) בהתמחויות : שפה וספרות אנגלית, שפה וספרות ערבית, לימודים כלליים. ניתן אישור פרסום והרשמה בהתמחות מדעים, ניתן אישור פרסום והרשמה במתמטיקה.

“בוגר בהוראה” (B.Ed) למסלול העל-יסודי (ז’-י’) בהתמחויות: אנגלית ומתמטיקה-מדעי המחשב, לימודים כלליים.

“בוגר בהוראה” (B.Ed) במסלול החינוך המיוחד (גילאי 21-6) במתכונת דו-חוגית: חוג בחינוך מיוחד בצירוף אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישור המל”ג במסלול הגיל (יסודי או על-יסודי) או עם לימודים כלליים.

תואר שני בחינוך/בהוראה

“מוסמך בחינוך”  (M.Ed) ב”ניהול וארגון מערכות חינוך”, ב”יעוץ חינוכי”.

 אישור פרסום והרשמת לתוכניות הלימודים הבאות:

 “מוסמך בחינוך” (M.Ed) בלקויות למידה-אבחון והתערבות חינוכית

“מוסמך בחינוך” (M.Ed) בהערכה בית ספרית.

תעודות הוראה/הרחבת מסלול

משנת הלימודים תש”ע למכללה אישור לקיים לימודי תעודת הוראה (הסבת אקדמאים) בכל אחד מהמסלולים וההתמחויות לעיל. בשאלות על תעודות הוראה משנים קודמות יש לפנות ישירות למשרד החינוך.

כתובת
ת.ד. 100, סכנין 20173
טלפון
04-6740948
פקס
04-6748218

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודגיל הרך - גן (לידה-שש)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים - גן (לידה-שש)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמדעים יסודי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמתמטיקה יסודי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודשפה וספרות אנגלית - יסודי, על יסודי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודשפה וספרות אנגלית יסודי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודשפה וספרות ערבית - גן (לידה-שש)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודשפה וספרות ערבית יסודי, על יסודי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמתמטיקה ומדעי המחשב - על יסודי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודהערכה בית ספרית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודייעוץ חינוכי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודלקויי למידה - הערכה והתערבות חינוכית
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודניהול וארגון מערכות חינוך
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)