01/10/12

תקנות המועצה להשכלה גבוהה (אגרות), תשע"ב-2012

מספר חשבון בנק הדואר לתשלום האגרות הוא 8466658.

בעת הגשת בקשה להסמכת מוסד מוכר להעניק תואר מוכר לפי סעיף 12 לחוק או בקשה להכרה בתואר של מוסד לפי סעיף 10א' לחוק, יש לצרף לבקשה עותק מקבלת התשלום ע"י בנק הדואר, וכן פירוט בגין איזו בקשה שולמה האגרה.

 

תקנות אגרה - מעודכן למדד 2017