21/05/24

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשות: אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת חיפה והמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, לקבלת הסמכה להעניק תואר ראשון חד-חוגי (B.Sc.) בדימות רפואי

בישיבתה ביום 21.5.2024 אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, מדעים, פארה רפואי, ושלוחות חו"ל בדבר הרכב ועדה לבדיקת בקשות אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת חיפה והמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, לקבל הסמכה להעניק תואר ראשון חד-חוגי (B.Sc.) בדימות רפואי, והיא מחליטה לאשר את הרכב הוועדה הבא לבדיקת התכניות האמורות:

• פרופ' אורה ישראל - פרופ' אמריטוס בטכניון, ולשעבר, ראשת המכון לרפואה גרעינית מרכז רפואי רמב"ם - יו"ר
• פרופ' אילן שלף - ראש החוג לנוירו-רדיולוגיה באוניברסיטת בן גוריון ומנהל מערך הדימות במרכז הרפואי סורוקה
• פרופ' מיכל אמיתי- החוג לדימות, ביה"ס לרפואה, אוניברסיטת ת"א
• ד"ר בן ציון דקל – הפקולטה להנדסה, המרכז האקדמי רופין