21/05/24

אישור הרכב ועדה רוחבית לבדיקת תכניות לימודים ברפואה

בישיבתה ביום 21.5.2024 אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, מדעים, פארה רפואי, ושלוחות חו"ל מישיבתה ביום 21.4.2024 והיא מחליטה לאשר את ‏הרכב הוועדה הרוחבית לבדיקת תכניות לימודים ברפואה כלהלן:
• פרופ' יונתן הלוי, רפואה פנימית, מחלות דרכי העיכול והכבד ומנהל רפואי, הפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית בירושלים – יו"ר הוועדה
• פרופ' אילון אייזנברג, נוירולוגיה, מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית והפקולטה לרפואה בטכניון
• פרופ' דינה בן יהודה, המטולוגיה, דיקנית הפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית בירושלים לשעבר
• פרופ' סיגל סדצקי, בריאות הציבור ואפידמיולוגיה, הפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל אביב
• פרופ' ציפורה פליק - זכאי, גנטיקה, הפקולטה לרפואה באוניברסיטת בר אילן
• פרופ' אסתר פריאל, אימונולוגיה, מיקרוביולוגיה וגנטיקה, הפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת בן גוריון