21/09/22

אישור תכנית ארסמוס 2022-2025

לאור הסקירה שקיבלה ות"ת באשר להצלחת תכנית ארסמוס+ של האיחוד האירופי, אשר פעלה בשנים האחרונות בתוך המל"ג, וכחלק מתמיכת מל"ג/ות"ת בקידום בינלאומיות בהשכלה גבוהה, מחליטה ות"ת לאשר את חתימת הסכם ההתקשרות עם סוכנות EACEA לשנים 2022-2025 לצורך הפעלת משרד ארסמוס+ ישראל. טיוטת ההסכם מצורפת להחלטה זו כחלק בלתי נפרד ממנה.

החתימה על ההסכם תיעשה בהתאם להחלטת ות"ת בדבר הסדר הרשאות חתימה במנהל מל"ג/ות"ת.