29/05/24

בקשת אוניברסיטת בן גוריון בנגב להארכה בשנה של התכניות האקדמיות במסגרת קורס טייס

בישיבתה ביום 29.5.2024 דנה הוועדה לתכנון ולתקצוב בבקשת אוניברסיטת בן גוריון בנגב להארכה בשנה של אישור מל"ג להפעלת התכניות האקדמיות לתואר ראשון במתמטיקה ומדעי המחשב, ניהול מערכות מידע, כלכלה וניהול, פוליטיקה וממשל - במסגרת קורס טייס, זאת בהמשך להחלטת המל"ג מיום 16.7.2019 (בנושא התוכניות החוץ-תקציביות והתוכניות הייעודיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים -דו"ח גרונאו) הקובעת כי מוסד שאינו חותם על ההסכם שצורף כנספח להחלטה, יידרש לקבלת אישור המל"ג לקיום התוכניות הייעודיות.

לאור הצהרתו של רקטור האוניברסיטה מיום 6.5.2024 כי הבקשה  שבנדון  הינה הארכה של המכרז הקיים וכי המוסד אינו חורג מהחלטות ות"ת ומל"ג , מחליטה ות"ת להמליץ למל"ג לאשר את בקשת האוניברסיטה ולהאריך בשנה אחת את האישור להפעלת התכניות האקדמיות במסגרת קורס טייס בהתאם לכללים שנקבעו בהחלטות ות"ת ומל"ג קודמות בנושא, בתחומים שבמסגרת סמכות ות"ת.