15/03/23

בקשת אוניברסיטת בן גוריון בנגב לקבל הסמכה כללית ("אוטונומיה") לפתיחה ולהענקת תואר בתכניות לימודים חדשות תואר שני

בישיבתה ביום 15.3.2023 דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת בן גוריון להאריך את ההסמכה הכללית ("אוטונומיה") שניתנה לה לפתוח תכניות לימודים חדשות לתואר שני עם וללא תזה, ולהעניק בהן תואר.

בהתבסס על המידע, המסמכים וההתחייבות שהעבירה אוניברסיטת בן גוריון על אודות מידת עמידתה בהחלטת המל"ג מיום 11.1.2022 בדבר הארכת תקופת ההסמכה הכללית (ה"אוטונומיה") לפתיחת ולהענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה, ובהסתמך על חוות הדעת של האגפים המקצועיים הרלוונטיים בות"ת ובמל"ג בדבר עמידת המוסד בתנאים לאישור ההסמכה הכללית, ממליצה ות"ת למל"ג בכל הנוגע להיבטים שבסמכותה של הות"ת, כלהלן:

  1. לקבוע כי בהתאם לחוות דעת אגפי מל"ג-ות"ת אוניברסיטת בן גוריון עומדת בתנאי הסף לקבלת הסמכה כללית ("אוטונומיה") במישור התקציבי.
  2. באשר למישור המשפטי, סעיף 18 לתקנונו של המוסד חורג מהנחיות מסמך גרוסמן "בדבר עקרונות התאגדות האוניברסיטאות" ועל האוניברסיטה, כתנאי נלווה להחלטה, לבצע את התיקון בהתאם להנחיות, זאת לא יאוחר מישיבת חבר הנאמנים הקרובה של האוניברסיטה.
  3. תנאי לכניסת החלטה זו לתוקף, היא קבלת התחייבות יו"ר הוועד המנהל ויו"ר חבר הנאמנים להבאת התיקון כאמור לאישור המוסדות המנהלים של האוניברסיטה, כאמור בסעיף 2 לעיל.
  4. בכפוף לאמור לעיל, תוענק לאוניברסיטת בן גוריון הסמכה הכללית ("אוטונומיה") לפתוח ולהעניק תואר בתכניות לימודים חדשות לתואר שני, לתקופה של חמש שנים, זאת עד ליום 31.3.2028. הסמכה זו חלה רק על תכניות שאושרו למוסד להגשה במישור התכנוני.
  5. הלשכה המשפטית של ות"ת-מל"ג תבצע מעקב אחר תיקון התקנון כנדרש. כמו כן, נוכח הליך עדכון ההנחיות התאגידיות לאוניברסיטאות, על האוניברסיטה יהיה לעמוד בהנחיות המעודכנות כפי שתקבענה ע"י ות"ת ומל"ג.
  6. ככל שתתקבלנה החלטות בדבר תנאים נוספים למתן הסמכה כללית ("אוטונומיה"), אוניברסיטת בן גוריון תידרש לעמוד בהן.