29/05/24

בקשת אוניברסיטת בר אילן לאישור עסקה כלכלית משמעותית להקמת מבנה לחינוך רפואי (המלח"ר)

בישיבתה ביום 29.5.2024 דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת בר אילן לקבלת אישור במסגרת עסקה כלכלית משמעותית להקמת מבנה לחינוך רפואי בצפת.

לאור המלצת הצוות המקצועי לפיה הפרויקט מאוזן ואין בו כדי לפגוע באיתנותה הפיננסית של האוניברסיטה, החליטה ות"ת לאשר את הפרויקט בכפוף לתנאים להלן:

1. אישור להקמת מבנה בהיקף 12,764 מ"ר בעלות כוללת שנאמדת בכ- 144 מיליוני ₪.

הפרויקט ימומן באופן הבא:

  • תרומת קרן רוטשילד – בסך של כ-72.6 מיליוני ₪.
  • תרומת עזריאלי[1] – בסך של כ- 40 מיליוני ₪.
  • תקציב משרד נגב גליל – בסך של כ-8.6 מיליוני ₪. התקבל ממשרד נגב גליל סכום של 1.1 מילוני ₪ וכיום מתנהל מו''מ לחידוש ההסכם על מנת לקבל את יתרת ההשתתפות על סך 7.5 מיליון ₪. במידה וההסכם לא יבשיל המוסד מתחייב להעמיד ממקורותיו סכום זה.
  • תקציב ות"ת – זכיה בקול קורא בפיתוח פיזי לקידום יעדי מדיניות מל''ג ות''ת בסך של כ- 16.3 מיליוני ₪ (מצ"ב החלטת ות"ת מיום 3.5.23).
  • השתתפות המוסד בסך של כ-6.5 מיליוני ₪[2].

באחריות האוניברסיטה לממן את מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ותחזוקת הפרויקט שנאמדות בכ- 4.6 מיליוני ₪ בשנה.

[1] הסכם תרומת קרן עזריאלי עומד על 25 מיליון $ לטובת בינוי מלא קמפוס הרפואה, הכולל 2 מבנים אשר מתוכם המבנה החדש הראשון הינו בניין המלח''ר. מתוך סך התרומה יילקחו 40 מלש''ח (ללא תלות בשע''ח) מצ''ב הצהרת המוסד.

[2] נכון לדוח כספי לשנה"ל תשפ"ב  המשאבים הזמינים של המוסד עומדים על כ240 מלש''ח.