15/03/23

בקשת האוניברסיטה העברית לאישור עסקה כלכלית משמעותית במסגרת בינוי מעונות סטודנטים בקמפוס ספרא (גבעת רם)

בהמשך להחלטת ות"ת מיום 27.2.2018 בנוגע לתכנית הבראה רב-שנתית לאוניברסיטה העברית הכוללת, ובהמשך להחלטת ות"ת מיום 29.12.21 בנוגע לאישור ההסכם של האוניברסיטה מול רשות מקרקעי ישראל, ובהמשך להמלצת הצוות המקצועי כי הפרויקט מאוזן תקציבית, מחליטה ות"ת ביום 15.3.23 כי אין מניעה מבחינת הבטחת איתנות פיננסית, לאשר לאוניברסיטה ביצוע עסקה כלכלית משמעותית של הקמת מעונות, באמצעות התקשרות עם יזם למשך 24 שנים ו11 חודשים במסגרת עסקת BOT, בהיקף של 862 פתרונות דיור לסטודנטים בעלות כוללת שנאמדת בכ260 מיליוני ₪. מקורות המימון לפרויקט הינם כדלקמן, הכל כפי שהוצג על ידה:

  • מימון בסך של כ-200 מיליוני ₪ ייעשה ע"י הזכיין.
  • מענק ות"ת במסגרת תכנית רביעית להקמת מעונות סטודנטים בסך 13.5 מיליוני ₪.
  • מקורות האוניברסיטה בהתאם לתמורות המוסד מההסכם מול רשות מקרקעי ישראל בסך 46.5 מיליוני ₪.

אישור ות"ת מותנה בקבלת היתרי בנייה בטרם תחילת הבניה.