21/05/24

בקשת המכללה האקדמית להנדסה בראודה בכרמיאל להארכת תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים לתכנית הלימודים לתואר שני עם תזה (M.Sc.) בביוטכנולוגיה

בישיבתה ביום 21.5.2024 אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, מדעים, פארה רפואי, ושלוחות חו"ל  בדבר בקשת המכללה האקדמית להנדסה בראודה בכרמיאל להארכת תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים לתכנית הלימודים לתואר שני עם תזה (M.Sc.) בביוטכנולוגיה, והיא מחליטה לאשר את בקשת המוסד ולהאריך את תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים לתכנית הלימודים האמורה עד לשנה"ל תשפ"ו.

בישיבתה ב-26.5.2020 החליטה מל"ג על רפורמה אקדמית במכינות הקדם אקדמיות. רפורמה זו היוותה צעד ראשון בעקבות החלטת המל"ג מ-9.8.2016 לאמץ את החלטת ות"ת מיום ה-20.4.2016 על העברת המכינות הקדם אקדמיות ממשרד החינוך לאחריות מל"ג-ות"ת. בעקבות משבר הקורונה ופניות של המוסדות החליטה מל"ג ב-6.4.2021 לדחות את תחילת יישום הרפורמה מתשפ"ב לתשפ"ג, וב-21.12.2021 החליטה מל"ג על עדכון חלק מהסעיפים של הרפורמה האקדמית. כמו כן ב-17.1.2023 אושרו תיקונים ברפורמה לאור בקשות המוסדות, וב-1.8.2023 הוסיפה מל"ג את מדעי המחשב כמקצוע במכינות הקדם אקדמיות.

בהמשך לשאלות וחוסר בהירויות שעמדו עם יישום הרפורמה באשר להסדרת מסלולי המכינות, כמו גם הצורך להסדיר היבטים שלא אומצו באופן רשמי מדו"ח מאור ודו"ח אריאב, בישיבתה ב-21.5.2024, מחליטה מל"ג לאמץ את המלצות ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה המבוססות על המלצות ועדת המומחים של המכינות הקדם אקדמיות ולעדכן את החלטת מל"ג על הרפורמה הטרום אקדמית באופן הבא:

1. הוספת חזון מערך המכינות: לפיו החזון העומד מאחורי מערך המכינות הקדם אקדמיות הינו מתן הזדמנות לכלל הצעירים, ובפרט לצעירים מאוכלוסיות היעד של מל"ג, להשלמת הפערים הלימודיים, ולקבלה ללימודים אקדמיים שהם מעוניינים ללמוד, על ידי הכנה והכוונה לקראת לימודיהם.

2. הוספת מטרות למערך המכינות: לפיהן מטרות מערך המכינות הקדם אקדמיות הינן:

א. שיפור ההישגים הלימודיים לצורך קבלה ללימודים האקדמיים אותם הצעיר מעוניין ללמוד.

ב. השלמת פערים לימודיים ומיומנויות הלמידה ורענון תחומי הידע לצעירים הנדרשים לכך.

ג. קבלת ייעוץ והכוונה ראשוניים לקראת לימודי התואר ראשון.

3. הבהרת סוגי המסלולים ותחומיהם: חלוקת מסלולי המכינות הקדם אקדמיות ל-4 סוגי מסלולים: מסלול בגרותי, מסלול ייעודי שנתי, מסלול ייעודי סימסטריאלי, ומסלול קדם ייעודי. המסלולים הייעודיים השנתיים והסימסטריאליים יחולקו ל-3 תחומים: מדעי הרוח והחברה, מדעי הטבע והחיים והנדסה ומדעים מדויקים.

4. תחליף לתעודת בגרות בהתאם לכללי המל"ג: לקבוע כי רק המסלולים הייעודיים השנתיים יהוו כתחליף לתעודת הבגרות לצורך קבלה למוסדות להשכלה גבוהה. זאת כיוון שהמסלולים הסימסטריאליים פתוחים לבעלי בגרות מלאה בלבד.

5. קבלה ללימודי תואר הראשון על סמך הישגים במכינה הקדם אקדמית: מל"ג קוראת למוסדות האקדמיים לבחון את האפשרות ליצירת מסלולי קבלה חלופיים לבוגרי המכינה הקדם אקדמית על סמך הישגיהם במכינה הקדם אקדמית בלבד.

6. בחינת סגירת המסלולים הבגרותיים: בהמשך להמלצות ועדות אריאב, לפנות למוסדות המפעילים מסלולים בגרותיים בקריאה להמירם במסלולים ייעודיים. בהמשך תיבחן סגירתם הכוללת.

7. הפרדה בין החלטות כלליות לפירוט מאפייני המסלולים השונים: ייחוד נספח א' לפירוט מאפייני המסלולים השונים בנושאים הבאים: המטרות, קהלי היעד ותנאי הקבלה, הכרה הדדית, ואורך המסלול, ואת תכני החובה, והיקף השעות של כל אחד מהתחומים השונים, כמו גם את הוספת לימודי העברית למסלולי המכינות הייעודיים וההתאמות הנדרשות לסטודנטים שעברית איננה שפת אימם.

היבטים רוחביים כגון הפרופיל האקדמי של סגל המכינה, שיעורי חריגים לתנאי הקבלה, חפיפת מחזורי המכינה לסימסטרים האקדמיים ומתן פטור/הכרה בנקודות זכות יפורטו בהחלטה הכללית בהתאם למופיע בנספח א'.

8. פירוט הנושאים הנידונים בנספחי המקצועות ב'-ז': הוספת הבהרה בהחלטה כי דו"חות ועדות המומחים התחומיות בנספחים ב'-ז' מסדירים כל מקצוע ביחס להתאמת תכניות הלימוד של כל מקצוע למסלולים בתחומים השונים, לתכני הלימוד (הסילבוסים), למבנה הלימודים, להיקף השעות, לפרופיל המרצים ולהיבטים ספציפיים נוספים.

9. מתן פטור/הכרה בנקודות זכות בלימודים אקדמיים בגין לימודים במכינה: הגדלת מספר הנ"ז בו ניתן להכיר בתואר מ-4 ל-6 נקודות זכות עבור קורסים שאינם קורסי הליבה במכינה. דהיינו, על קורסים אקדמיים שנלמדים גם במהלך התואר, ולא מקורסי מתמטיקה, אנגלית, מיומנויות, פיזיקה, כימיה ומדעי המחשב המקבילים לרמת הבגרות של משרד החינוך. זאת תוך שמירה על ההבהרה כי תלמיד שלמד במכינה קורס בחירה ברמת מתקדמים ב' באנגלית יוכל להיות פטור מ-2 נ"ז נוספים בהתאם להחלטת מל"ג מיום ה-11.6.2013.

10. התאמות לאוכלוסיות ייחודיות: לבקש מוועדת המומחים העליונה לבחון האם נדרשות התאמות נוספות לאוכלוסיות ייחודיות על מנת שיסיימו את המכינה באופן מיטבי, מבלי לתחום את הבקשה רק להוספת תכנים עבורן.

11. מחקר מלווה: מל"ג תבצע מחקר מלווה למכינות הקדם אקדמיות לרבות בחינת שיעור מסיימי המכינות, קבלתם לתואר האקדמי והצלחתם בלימודים לרבות סיום התואר וזאת בהשוואה לכלל המתקבלים ללימודים. כמו כן בעזרת המחקר ייבחן נושא ההכרה ההדדית בין המוסדות ואופן יישומו הלכה למעשה.

12. באשר לפירוט מאפייני המסלולים השונים בנספח א':

א. לעדכן ולהגדיר את מאפייני המסלול הייעודי השנתי בהיבטים הבאים:

i. מטרת המסלול: מתן הזדמנות לצעירים ללא בגרות מלאה להשלים פערים לימודיים, לקבל תעודת סיום שוות ערך כתחליף לתעודת הבגרות לצורך קבלה למוסדות להשכלה גבוהה (בהתאם לכללי המל"ג), ולקבל ייעוץ והכוונה ראשונית לקראת לימודי התואר ראשון.

iiקהל יעד ותנאי קבלה: להבהיר כי הגדרת הבגרות החלקית המהווה תנאי קבלה למסלול זה הינו לפחות 7 יח"ל לבגרות, וזאת כפי שנהוג כיום.

iii. הכרה הדדית: החלת האמור בהחלטה לגבי הכרה הדדית בנוגע למסלולים הייעודיים השנתיים בלבד. דהיינו שמל"ג-ות"ת תעודד במסלולים הייעודים השנתיים את המוסדות לגבש מתווה להכרה הדדית בבוגרי המכינות השנתיות לצורך קבלה ללימודי התואר, אשר עקרונותיו יפורסמו לציבור.

iv. אורך המסלול: לעבור מהגדרה לפי מספר חודשים אשר מייצרת חוסר בהירות, להגדרה לפי מספר שבועות: שני סימסטרים בני לפחות 13 שבועות כל אחד. לאפשר לדחוס את מסלול רוח וחיים כמקובל כיום לכדי שני סימסטרים בני 10 שבועות לימוד, ולרווח עד לכדי שנה קלנדרית.

v. קורסי החובה: להגדיר את קורסי החובה בתחומים השונים בהתאם למצב הקיים באופן הבא:

1. בכלל התחומים יילמדו קורסים במתמטיקה, אנגלית ומיומנויות קריאה וכתיבה. התאמת קורסים אלו למסלולים השונים תיעשה בהתאם לנספחים של כל קורס.

2. במסגרת המסלול להנדסה ומדעים מדויקים יילמד בנוסף קורס בפיסיקה או במדעי המחשב .ניתן ללמד את מקצוע מדעי המחשב כמקצוע חובה כתחליף ללימודי הפיסיקה בהתאם למפורט בנספח ז'. כמו כן, מוסדות המעוניינים ללמד את מקצוע מדעי המחשב בנוסף למתמטיקה ופיסיקה, יכולים לעשות כן בכל היקף שיימצאו לנכון כמקצוע בחירה.

3. במסגרת המסלול למדעי הטבע והחיים יילמד בנוסף קורס בכימיה.

4. במסגרת המסלול לרוח וחברה יילמדו קורסי בחירה נוספים על קורסי החובה בהיקף של לפחות 208 שעות לימוד סה"כ.

vi. היקף שעות הלימוד: להגדיר את היקף שעות הלימוד באופן הבא:

1. במסלול הייעודי למדעי הרוח והחברה יילמדו לפחות 780 שעות סה"כ.
זאת לפי מפתח של 26 שבועות כפול 30 שעות בשבוע.

2. במסלול הייעודי למדעי הטבע והחיים יילמדו לפחות 910 שעות סה"כ.
זאת לפי מפתח של 26 שבועות כפול 35 שעות בשבוע.

3. במסלול הייעודי להנדסה ומדעים מדויקים יילמדו לפחות 1040 שעות סה"כ.
זאת לפי מפתח של 26 שבועות כפול 40 שעות בשבוע.

ב. לעדכן ולהגדיר את מאפייני המסלול הייעודי הסימסטריאלי בהיבטים הבאים:

i. מטרת המסלול: מתן הזדמנות לצעירים אשר מעוניינים לשפר את הישגיהם הלימודיים על מנת לעמוד בדרישות הסף לקבלה לתכניות האקדמיות הרצויות כאפיק קבלה נוסף, ו/או להשלים פערים לימודיים לקראת התואר הראשון או לרענן את תחומי הדעת הנדרשים לקראתו.

ii. הכרה הדדית: לאור משך הזמן הקצר של המסלולים מצופה מצעיר לבחור מסלול ייעודי סימסטריאלי באותו מוסד בו הוא מעוניין ללמוד בתואר הראשון. על כן מל"ג לא תפעל לקידום הכרה הדדית במסלולים אלו.

iii. אורך המסלול: לעבור מהגדרה לפי מספר חודשים אשר מייצרת חוסר בהירות, להגדרה לפי מספר שבועות. המסלול ייארך סימסטר בן לפחות 13 שבועות. ניתן יהיה לקצר את המסלול עד לכדי 10 שבועות לימוד ולרווח עד לכדי חצי שנה קלנדרית (183 יום).

iv. היקף השעות: להגדיר את היקף שעות הלימוד באופן הבא:

1. במסלול הייעודי למדעי הרוח והחברה יילמדו לפחות 390 שעות סה"כ.
זאת לפי מפתח של 13 שבועות כפול 30 שעות בשבוע.

2. במסלול הייעודי למדעי הטבע והחיים יילמדו לפחות 455 שעות סה"כ.
זאת לפי מפתח של 13 שבועות כפול 35 שעות בשבוע.

3. במסלול הייעודי להנדסה ומדעים מדויקים יילמדו לפחות 520 שעות סה"כ.
זאת לפי מפתח של 13 שבועות כפול 40 שעות בשבוע.

ג. לעדכן ולהגדיר את מאפייני המסלול הקדם ייעודי בהיבטים הבאים:

i. מטרת המסלול: מתן הזדמנות לצעירים עם פערים גדולים במיוחד לשילוב מיטבי במסלול הייעודי השנתי.

ii. קהל יעד: להבהיר כי קהל היעד הינו אנשים שאינם מתקבלים למסלול השנתי כיוון שהם ללא 12 שנו"ל או בגרות חלקית (פחות מ-7 יח"ל – לא כולל), או עקב תנאי קבלה נוספים שקבע המוסד.

iii. הכרה הדדית: לאור משך הזמן הקצר של המסלולים מצופה מצעיר לבחור מסלול קדם ייעודי באותו מוסד בו הוא מעוניין ללמוד במסלול הייעודי השנתי. על כן מל"ג לא תפעל לקידום הכרה הדדית במסלולים אלו.

iv. אורך המסלול: לעבור מהגדרה לפי מספר חודשים אשר מייצרת חוסר בהירות, להגדרה לפי מספר שבועות. כלומר שהמסלול ייארך לפחות סימסטר הכולל לפחות 9 שבועות. ידוע כי ישנם מסלולים שהמוסד מבקש להאריכם עד לכדי היקף שעות של 18 שבועות לימוד והדבר מקובל על מל"ג. יובהר כי ניתן לקצר את המסלול ל-7 שבועות תוך שמירה על לפחות 270 שעות, וזאת על מנת לאפשר לאוכלוסיות הלומדות מסלול קדם מכינה החל מיולי, לסיימו באוקטובר על מנת שלא לפספס את שנת המכינה. כמו כן, לא תתקיים הגבלה על האורך המקסימלי אליו ניתן לפרוס את המסלול. כל זאת בהתייחס להיקף השעות אותו בחר המוסד ללמד.

v. תכני חובה: להדגיש את אחריות המוסד בקביעת התכנים כך שבוגרי מסלול זה ישתלבו במסלול הייעודי השנתי בהצלחה. ככלל יילמדו במסלול זה בין היתר מתמטיקה, אנגלית ומיומנויות קריאה וכתיבה אקדמיות.

vi. היקף השעות: היקף השעות הכולל המינימלי יהיה לפי מפתח של 30 שעות לשבוע. לדוגמא עבור מסלול בן 9 שבועות ההיקף המינימלי יעמוד על 270 שעות.

ד. נוסח ההערה כי "מעבר לתנאי הקבלה ובהתאם למדיניות המל"ג, האחריות על שמירת הרמה האקדמית, הכוללת קביעת תנאי קבלה ספציפיים למסלולים השונים נתונה בידי המוסדות להשכלה גבוהה. ועל כן המל"ג לא תקבע את תנאי הקבלה למסלולים הייעודיים השונים במכינה (מדעי החברה והרוח, הנדסה ומדעים מדויקים, מדעי הטבע). יצוין כי דוחות ועדות המומחים התחומיות כוללים אמנם המלצות לגבי תנאי הקבלה המתאימים לתלמיד כדי להתמודד עם החומר הנלמד בכל קורס על פי תחום המסלול הייעודי, אולם כאמור מדובר בהמלצות בלבד (למעט בקורס האנגלית) וההחלטה על תנאי הקבלה נתונה לשיקול דעת המכינות."

יוחלף בנוסח הבא: "מעבר לתנאי הקבלה ובהתאם למדיניות המל"ג, האחריות על שמירת הרמה האקדמית, הכוללת קביעת תנאי קבלה ספציפיים למסלולים השונים נתונה בידי המוסדות להשכלה גבוהה ועל כן מוסדות רשאים לקבוע במסלולי המכינה או בחלקם תנאי קבלה מחמירים מדרישות המל"ג. כמו כן מוסדות המעוניינים בהוספת מסלול קדם ייעודי כהכנה למסלול הסימסטריאלי יוכלו לעשות כן באישור ועדת המומחים לענייני המכינות הקדם אקדמיות."

ה. להוסיף בסיום נספח א' לוח המסכם את עיקרי מאפייני המסלולים השונים כמובא להלן.

סוג מסלול  תחום מטרות המכינה קהל היעד ותנאי קבלה הכרה הדדית אורך המסלול תכני חובה סך שעות מינימלי

מחייב

המחשה לדוגמא בש"ש
ייעודי שנתי מדעי הרוח והחברה מתן הזדמנות לצעירים ללא בגרות מלאה להשלים פערים לימודיים, לקבל תעודת סיום שוות ערך כתחליף לתעודת הבגרות לצורך קבלה למוסדות להשכלה גבוהה (בהתאם לכללי המל"ג), ולקבל ייעוץ והכוונה ראשונית לקראת לימודי התואר ראשון. א. מועמדים בעלי בגרות חלקית אשר סיימו 12 שנות לימוד, או מועמדים שסיימו מסלול קדם ייעודי ואין להם 12 שנות לימוד ו/או בגרות חלקית (7 יח"ל בגרות ומעלה).
ב. במסגרת פיילוט לשנים תשפ"ג - תשפ"ה יוכלו להתקבל למסלול ייעודי שנתי במכינה בעלי 12 שנות לימוד, גם מי שאינם בעלי בגרות חלקית, על סמך עמידה במבחן מימ"ד בציון סף אותו יגדיר המוסד.
מל"ג-ות"ת תעודד את המוסדות לגבש מתווה להכרה הדדית בבוגרי המכינות השנתיות לצורך קבלה ללימודי התואר, אשר עקרונותיו יפורסמו לציבור. לפחות שני סימסטרים בני 13 שבועות כ"א.

 

במדעי הרוח והחברה בלבד – ניתן לקצר עד לכדי שני סימסטרים בני 10 שבועות כ"א

 

לא יותר משנה קלנדרית.

מתמטיקה, אנגלית, מיומנויות קריאה וכתיבה, וקורסי בחירה 780 30 ש"ש  על פני 26 שבועות
מדעי הטבע והחיים מתמטיקה, אנגלית, מיומנויות קריאה וכתיבה, וכימיה 910 35 ש"ש על פני 26 שבועות
הנדסה ומדעים מדויקים מתמטיקה, אנגלית, מיומנויות קריאה וכתיבה, ופיסיקה או מדעי המחשב. 1040 40 ש"ש על פני 26 שבועות
ייעודי סימסטריאלי מדעי הרוח והחברה מתן הזדמנות לצעירים אשר מעוניינים לשפר את הישגיהם הלימודיים על מנת לעמוד בדרישות הסף לקבלה לתכניות האקדמיות הרצויות כאפיק קבלה נוסף, ו/או להשלים פערים לימודיים לקראת התואר הראשון או לרענן את תחומי הדעת הנדרשים לקראתו. מועמדים בעלי בגרות מלאה שאיננה מספיקה לקבלה ללימודים אקדמיים או למועמדים אשר מעוניינים לרענן את תחומי הידע שלהם לקראת לימודים אקדמיים. לאור משך הזמן הקצר של המסלולים מצופה מצעיר לבחור מסלול ייעודי סימסטריאלי באותו מוסד בו הוא מעוניין ללמוד בתואר הראשון. על כן מל"ג לא תפעל לקידום הכרה הדדית במסלולים אלו. סימסטר אחד - לפחות 13 שבועות לימוד.במדעי הרוח והחברה בלבד - ניתן לקצר עד לכדי 10 שבועות.

לא יותר מחצי שנה קלנדרית.

באחריות המוסד 390 30 ש"ש על פני 13 שבועות
מדעי הטבע והחיים 455
הנדסה ומדעים מדויקים 520
מסלול קדם ייעודי מתן הזדמנות לצעירים עם פערים גדולים במיוחד לשילוב מיטבי במסלול הייעודי השנתי. מועמדים שאינם יכולים להתקבל למסלול הייעודי עקב אי עמידה בתנאי הסף. כלומר ללא 12 שנו"ל או ללא בגרות של לפחות 7 יח"ל, או בעקבות תנאי קבלה נוספים שקבע המוסד. לאור משך הזמן הקצר של המסלולים מצופה מצעיר לבחור מסלול קדם מכינה באותו מוסד בו הוא מעוניין ללמוד במסלול השנתי. על כן מל"ג לא תפעל לקידום הכרה הדדית במסלולים אלו. לפחות סימסטר אחד בן לפחות 9 שבועות. ניתן לקצר עד לכדי 7 שבועות.

מקובל על מל"ג שמוסדות יאריכו את המסלולים לכדי היקף של עד 18 שבועות מלאים.

אין מגבלה על פריסת המסלול.

באחריות המוסד, ככלל, מתמטיקה, אנגלית, ומיומנויות קריאה וכתיבה. 270-540

לפי מפתח של 30 שעות לשבוע.

30 ש"ש על פני מספר השבועות שייבחר

13. עדכון שעות הלימוד בקורסים במונחי סה"כ השעות: לעדכן את היקף השעות של כלל קורסי החובה כך שייקבעו במונחים של סה"כ שעות, ולא במונחים של שעות שבועיות. העדכון יתבצע לפי מפתח של 26 שבועות בשנה.

14. התאמות והוספת תכנים לסטודנטים שעברית איננה שפת אימם: בישיבתה ביום 1.8.2023 קבעה מל"ג את הרכב ועדת המומחים ללימודי עברית לסטודנטים שעברית אינה שפת אימם שתפקידה להמליץ על אופן לקביעת סטנדרטיזציה ללימודי העברית במהלך התואר הראשון והמכינות הקדם אקדמיות. על אף שוועדת המומחים ללימודי עברית לסטודנטים שעברית אינה שפת אימם טרם הגישה את המלצותיה הסופיות, היא החליטה בישיבתה ב-7.3.2024 להגיש המלצות ביניים הנוגעות להוספת לימודי העברית עבור תלמידים שעברית אינה שפת אימם לרפורמה הטרום אקדמית, ולהיקף לימודי העברית במכינות ולהמליץ לפנות לות"ת לתקצב לימודים אלו. זאת לאור תחילת יישום הרפורמה הטרום אקדמית במכינות בשנה"ל תשפ"ג, והרצון לאפשר את פעולת המסלולים המשלבים לימודי עברית במכינות בשנה"ל תשפ"ה.

בישיבתן המשותפת ביום ה-28.3.2024, החליטו ועדת ההיגוי לקידום מצוינות בהשכלה הגבוהה בקרב החברה הערבית וועדת המומחים לענייני המכינות הקדם אקדמיות להמליץ על אימוץ המלצות ועדת המומחים ללימודי העברית לסטודנטים שעברית אינה שפת אימם בישיבתה ב-7.3.2024. כמו כן הוסיפה ועדת המומחים לענייני המכינות הקדם אקדמיות את המלצותיה בדבר התוספת המינימלית למספר השבועות, והתוספת המקסימלית לאורך זמן המסלול.

ועדת משנה למדיניות אקדמית הכרה והסמכה ממליצה למל"ג לאמץ את המלצותיהן כלהלן:

א. יתווסף לנספח א' לרפורמה הטרום אקדמית חלק העוסק בנושא כלהלן:

"לימודי עברית לתלמידי מכינה שעברית אינה שפת אימם:

עבור תלמידים שעברית איננה שפת אימם יוכל המוסד האקדמי להוסיף לימודי העברית בהתאם לרמת העברית של התלמידים. בשלב זה היקף הלימודים ייעשה לפי 4 קטגוריות:

קטגוריה היקף מצומצם מאוד היקף מצומצם היקף נרחב היקף נרחב מאוד
רמת העברית של התלמידים גבוהה (ו') או שהמסלול מכווין לתארים בערבית. בינונית (ד'-ה') נמוכה (ב'-ג') נמוכה במיוחד (א'-ג')
היקף השעות המינימלי 104

הערה: חושב לפי מפתח של 4 שעות על פני 26 שבועות

208

הערה: חושב לפי מפתח של 8 שעות על פני 26 שבועות

390

הערה: חושב לפי מפתח של 15 שעות על פני 26 שבועות

660

הערה: חושב לפי מפתח של 15 שעות על פני 26 שבועות ועוד 30 שעות על פני 9 שבועות לפני המכינה.

תוספת מינימלית למספר השבועות במסלול ללא שינוי 7 שבועות 13 שבועות 22 שבועות
תוספת מקסימלית לאורך הזמן המותר ללא שינוי 3 חודשים קלנדריים* 6 חודשים קלנדריים 9 חודשים קלנדריים

*במסלולים המשלבים סטודנטים הלומדים היקף מצומצם, עם סטודנטים הלומדים היקף נרחב או נרחב מאוד ניתן להאריך את המסלול בעד 6 חודשים קלנדריים על מנת ללמד את הקורסים הכלליים במשולב.

עד לסיום עבודת ועדת המומחים ללימודי עברית לסטודנטים שעברית אינה שפת אימם, האחריות להיבטים הבאים תהיה של המוסדות האקדמיים:

  • אופן פריסת לימודי העברית במהלך לימודי המכינה, לרבות הארכת משך מסלול המכינה.
  • סיווג התלמידים לרמות הקורסים השונות.
  • קביעת תכני הלימוד, ואופן הלימוד.

החלטה זו תעודכן לאחר הגשת המלצותיה של ועדת המומחים ללימודי השפה העברית לסטודנטים שעברית איננה שפת אימם באשר ללימודי העברית באקדמיה. מוסדות שירצו להמשיך וללמד עברית במסלולים אלו יידרשו לעמוד בהסדרה העתידית.

יובהר כי מוסדות רשאים ללמד עברית גם במסגרת שעות הלימוד הרגילות של המכינה.

במסלולים הייעודיים הסימסטריאליים אשר הוארכו בהתאם לרפורמה מעבר לאורכו הרגיל של המסלול הסימסטריאלי, מוסדות המעוניינים בכך יהיו רשאים להכיר ב-3 נ"ז נוספים, כלומר עד 9 נ"ז וזאת בגין קורסים הנלמדים במכינה שאינם מקבילים לתכני החובה במסלולים השנתיים.

זאת כיוון שמבחינה אקדמית ישנם במסלולים הללו תלמידים ברמה יחסית גבוהה, אולם הם נזקקים למסלולים אלו או בגלל שרמת העברית שלהם נמוכה יחסית, או בגלל שהמוסדות מתקשים לאתר אותם למול מועמדים אחרים לפני המכינה. כלומר, שחלק מסטודנטים אלו פחות נזקקים להשלמות של תכנים בסיסיים במכינה ולכן ניתן להגדיל עבורם את היקף הקורסים הנלמדים כטעימה מהתואר הראשון. בנוסף, ההכרה בנ"ז הנוספים מאפשר עבורם מעבר קל יותר מהמכינה לתואר, ומגדיל את אטרקטיביות המכינה לעומת לימודים אקדמיים בחו"ל או לימודים לא אקדמיים."

ב. לפנות לות"ת לבחון, את תקצוב לימודי העברית במכינות בהיקפים הבאים: מצומצם, נרחב, או נרחב מאוד עבור מוסדות המעוניינים בכך. זאת כיוון שהיקפים אלו דורשים את הגדלת היקף שעות הלימוד הכולל של מסלול המכינה, וזאת בהתאם להיקף השעות המצוין בטבלה לעיל. יובהר כי מוסדות רשאים ללמד עברית גם במסגרת שעות הלימוד הרגילות של המכינה ללא בקשה לתקצובן. בפרט, לימודי עברית בהיקף מצומצם מאוד, של פחות מ-208 שעות יהיו במסגרת שעות המכינה הרגילות ללא הארכה של משך המסלול מעבר למותר, וללא תקצוב נוסף.

נספח א' המתאר את השינויים בהחלטת מל"ג מהווה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו.