21/09/22

בקשת המרכז האקדמי לב לאישור עסקה כלכלית משמעותית לבינוי קמפוס טל (בהשתתפות תקציבית של ות"ת)

בישיבתה ביום 21.9.2022 דנה ות"ת בבקשת המרכז האקדמי לב לאישור עסקה כלכלית משמעותית לבינוי שלב א' במסגרת מעבר קמפוס טל לקמפוס המרכזי הכולל הקמת שני מבנים. לאור הנתונים שהציג המוסד וחוות דעת הצוות המקצועי של אגף התקציבים בות"ת, לפיה הפרויקט מאוזן ואין בו חשש לפגיעה באיתנותה הפיננסית של המכללה, מחליטה ות"ת לאשר את שלב א' של הפרויקט והקמת מבנים בהיקף 18,455 מ"ר בעלות כוללת שנאמדת בכ-196.5 מיליוני ₪. הפרויקט ימומן באופן הבא:

  • תרומות -9 מיליוני ₪. המוסד העביר התחייבויות חתומות בנושא.
  • הרשות לפיתוח ירושלים - 5 מיליוני ₪. בהתאם להחלטת ות"ת בנוגע להחלטת הממשלה בנושא חיזוק העיר    ירושלים בתחום ההשכלה הגבוהה מיום 13.6.12. מצ"ב.
  • מקורות המכללה כ-37.5 מיליוני ₪
  • השתתפות ות"ת על סך כ- 31.1 מיליוני ₪ מתוך נתח תקציבי שאושר למכללה במסגרת תכניות קודמות (החלטות ות"ת מיום 6.7.11 מיום 31.10.18 ומיום 16.12.20).