28/09/22

בקשת מכללת אמונה אפרתה – מכללה אקדמית לאמנויות וחינוך, לשנות את המסלול הגילאי בתארים בהוראת העיצוב ובהוראת האמנות במכללה ולהסמיכה להעניק תארים אלה במסלול הרב גילאי (א'-י"ב)

בישיבתה ביום 28.9.2022 החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את המלצת ועדת המשנה התחומית מיום 2.8.2022 בנושא שבנדון ולאשר לאמונה -אפרתה – מכללה אקדמית לאמנויות ולחינוך לשנות את המסלול הגילאי בתארים בהוראת העיצוב ובהוראת האמנות במכללה ולהסמיכה להעניק תארים אלה במסלול הרב-גילאי (א'-י"ב) Multi-age Track, כלהלן:

  • תואר בוגר בהוראת האמנות (Ed.F.A)[1] באמנות במסלול הרב גילאי (א'-י"ב), במקום במסלול העל-יסודי בלבד.
  • תואר בוגר בהוראת העיצוב (Ed.Des)[2] בתקשורת חזותית[3] במסלול הרב-גילאי (א'-י"ב) במקום במסלול העל-יסודי בלבד.
  • תואר בוגר בהוראת האמנות (Ed.F.A)[4] בתיאטרון במסלול הרב-גילי (א'-י"ב) במקום במסלול העל-יסודי בלבד.

[1] מל"ג אשרה ביום 19.10.21 את שינוי סימול התואר B.Ed לתואר B.Ed.F.A

[2] מל"ג אשרה ביום 19.10.21 את שינוי סימול התואר B.Ed לתואר B.Ed.Des

[3] ביום 17.7.2017 אישרה המל"ג את בקשת המכללה לשנות את שם תוכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בעיצוב גרפי לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) ב"עיצוב תקשורת חזותית"

[4] מל"ג אשרה ביום 19.10.22 את שינוי סימול התואר B.Ed לתואר B.Ed.F.A