21/05/24

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום מדע המדינה ויחסים בינלאומיים – אוניברסיטת בן גוריון

1. המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום 21.5.2024 בדו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום מדע המדינה ויחסים בינלאומיים של אוניברסיטת בן גוריון, והיא מאמצת את המלצות ועדת המשנה להערכת איכות בנושא כלהלן:
2. המועצה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשות פרופ' שריל שונהרדט-ביילי על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
3. המועצה מודה לאוניברסיטת בן גוריון על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות שנקטה ליישומן.
4. המועצה להשכלה גבוהה מבקשת מהמוסד להתייחס בדו"ח המעקב לכלל הנושאים וההמלצות המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט ובצירוף מסמכים תומכים אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, עד לתאריך 31.5.2025:
כללי:
א. יוזמות המחלקה להקמת תארים מתקדמים משולבים מבורכות ועל המוסד לבחון כיצד יוכל לתמוך בהן.
תכניות הלימודים:
א. על המחלקה להרחיב את הוראת שיטות המחקר בתכניות הלימודים ולקשר את השימוש בכלים אלה לתחום למדע המדינה.
ב. על המחלקה לעדכן את תכנית הלימודים לדוקטורט, ולכלול בה סמינרים משותפים וקורסים שיאפשרו פיתוח קהילה אינטלקטואלית ושיתוף ידע.
ג. על המחלקה לבחון כיצד ניתן להגדיל את מספר הסטודנטים המשתתפים בתכנית ההתמחות, כולל בחינת סבסוד הסעות או מלגות השתתפות. מומלץ לשקול שסגל אקדמי מנוסה ילמד את הקורסים המשלימים בתכנית.
ד. על המחלקה ליצור תהליך סטנדרטי לבחינת תוצרי הלמידה ועדכונם.
ה. מומלץ למחלקה לשקול אפשרויות נוספות של שימוש בטכנולוגיה ללמידה המתאימה למאה ה-21, כמו הפקת פודקאסט ובלוגים.
סגל:
א. על המוסד לוודא שלא תהיה פגיעה במחלקה לאחר הפרישות הצפויות, ולבחון כיצד ניתן לשמר את מספר תקני ההוראה.
ב. על המחלקה ליצור אסטרטגיית גיוס לטווח קצר ובינוני, שתכלול מועמדים עם מומחיות בשיטות מחקר.
סטודנטים:
א. על המוסד לבחון את הגורמים לירידה במספרי הסטודנטים בתואר ראשון ושני, ולהגיש במסגרת תהליך המעקב מסמך פעולה להגדלת מספריהם.
תשתיות:
א. על האוניברסיטה להקים צוות עבודה המורכב מספרנים, ראשי מחלקות ונציגי משרד הרקטור כדי לדון בקידומה של הספרייה והתאמתה לצורכי המחלקות והסטודנטים.
ב. על האוניברסיטה לוודא שהתשתיות להוראה מקוונת והיברידית מתוחזקות באופן קבוע ומתאימות להעברת קורסים מרחוק.