21/05/24

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום מדע המדינה ויחסים בינלאומיים – אוניברסיטת רייכמן

1. המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום 21.5.2024 בדו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום מדע המדינה ויחסים בינלאומיים של אוניברסיטת רייכמן, והיא מאמצת את המלצות ועדת המשנה להערכת איכות בנושא כלהלן:
2. המועצה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשות פרופ' שריל שונהרדט-ביילי על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
3. המועצה מודה לאוניברסיטת רייכמן על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות שנקטה ליישומן.
4. המועצה להשכלה גבוהה מבקשת מהמוסד להתייחס בדו"ח המעקב לכלל הנושאים וההמלצות המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט ובצירוף מסמכים תומכים אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, עד לתאריך 31.5.2025:
כללי:
א. על המוסד להקפיד לערוך תהליך בחינה עצמית כן ומעמיק, שיהווה הזדמנות לשיפור ושימור חוזקות התכניות. יש לשקף את התהליך בדו"ח הערכת האיכות לפי דרישות המל"ג.
ב. על המוסד להרחיב את אוספי הספרייה בשפה הערבית.
תכניות הלימודים:
א. על המוסד להמשיך בתהליך רפלקציה מעמיק על היסודות האינטלקטואלים והתאורטיים של תכניות הלימודים, ולדווח על והגדרתם בבירור וביטויים בתכנית המולטידיסציפלינרית בבית הספר.
סגל:
א. יש לבחון את מספר חברי הסגל מן החוץ ואת הסתמכות בית הספר עליהם, ולבחון כיצד ניתן לגייס חברי סגל קבועים כדי ליצור נטל הוראה שווה יותר.
ב. על המוסד ובית הספר לבחון באילו דרכים תוכל חוות דעת הסגל להישמע ובכך להעשיר את תהליכי קבלת ההחלטות.
ג. על בית הספר להמשיך בפעולותיו לקידום פיתוח מקצועי של הוראה ומחקר בקרב הסגל.
סטודנטים:
ב. יש לבחון את אחוזי נשירת הסטודנטים בשנים האחרונות, בדגש על התכניות בעברית ובאנגלית לתואר ראשון, ולנקוט בצעדים לצמצומם.
ג. על בית הספר והמוסד להמשיך ולבחון כיצד לשפר את נגישות הלימודים בבית הספר לסטודנטים מהחברה הערבית.