28/09/22

דו"ח הוועדה לנושא הקמת אוניברסיטה בגליל

בישיבתה ביום 28.9.2022 דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא הקמת אוניברסיטה בגליל, בדוח הוועדה שהוקמה לעניין זה בראשותו של פרופ' בני גייגר (מצ"ב), בהמלצת ות"ת מיום 21.9.2022 ובהמלצת ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה מיום 28.9.2022 והיא מודה לוועדה על עבודתה המסורה.

במטרה לקדם מצוינות אקדמית של כלל המערכת ויעדים לאומיים נוספים יש לתכנן בקפידה הקמה של אוניברסיטה מתוקצבת חדשה כחלק ממרקם האקדמיה, ואין לקבל החלטות מהותיות מבלי תהליך סדור של תכנון ובחינה. המלצות הוועדה יהוו חלק מתכנון עתידי של האוניברסיטה, והקמתה מחייבת עמידה בתנאים נוספים.

מל"ג מחליטה לאמץ את המלצות הוות"ת וועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה כדלקמן:

1. לאחר בחינת החלופות שפורטו בדוח, החלופה המתאימה להקמת האוניברסיטה בגליל היא במכללה האקדמית תל חי, בכפוף למיזוג מלא של מכון המחקר מיג״ל במסגרת האוניברסיטה, זאת בהתאם לנימוקים שפורטו בדוח הוועדה. בנוסף, יש מקום לבחון את האפשרות למיזוג מכללות נוספות בגליל לאוניברסיטה שתוקם.

2. הקמת האוניברסיטה תיעשה בתהליך מבוקר ורב שלבי שיחל במסגרת התכנית הרב שנתית הקרובה תשפ"ג-תשפ"ח.

3. לצורך מימוש תהליך ההקמה ימנו הוות"ת והמל"ג, ועדת היגוי להקמה אשר תפעל לצד מכללת תל חי, ותכלול גם חבר ות"ת וחבר מל"ג, להתוויית תכנית הקמה רב שלבית מפורטת של האוניברסיטה (להלן "וועדת ההיגוי להקמה"), ברוח הקריטריונים המפורטים בדוח הוועדה, לרבות ההיבטים הארגוניים, התקציביים, המנהלתיים, האקדמיים, המחקריים ויצירת תשתיות לשיתופי פעולה אזוריים, וכן לשילוב מגוון האוכלוסיות בצפון בפרט בקרב הסגל האקדמי. הצוות המקצועי בוות"ת/מל"ג ילווה את עבודת הוועדה, והוועדה תביא המלצותיה לוות"ת/מל"ג. הוועדה תוקם ותפעל בהתאם לנהלי ות"ת/מל"ג.

4. ועדת ההיגוי להקמה תלווה את תהליך המעבר של המכללה האקדמית לאוניברסיטה תוך ראיה מערכתית רחבה באופן שיקדם סינרגיה בין האוניברסיטה החדשה לבין האוניברסיטאות והמכללות האקדמיות בצפון וימנע פגיעה בהן, לרבות פיתוח אזורי.

5. יש לוודא כי תהליך הקמת האוניברסיטה בגליל לא יפגע בתקצוב המוסדות האקדמיים האחרים. על כן כתנאי להקמת האוניברסיטה וכדי לא לפגוע ביתר המוסדות להשכלה גבוהה, נדרשים תקציבי הקמה חד פעמיים תוספתיים, ותקציבים תוספתיים בבסיס, שביחד יאפשרו את שלב ההקמה באופן ראוי ואת הפעילות השוטפת לאורך זמן.

6. תהליך ההקמה יהיה בהתאם לחוק, לנהלי ות"ת ומל"ג ולהחלטותיהן ובכפוף לסמכויות והאישורים הנדרשים.

7. בהחלטתה מיום 7.2021ביקשה ות"ת כי הוועדה תתייחס לנושאים שבסמכות ות"ת. דוח הוועדה לא כלל התייחסות מספקת להיבט התכנוני האקדמי של הקמת אוניברסיטה בגליל והשלכותיה על המוסדות להשכלה גבוהה באזור. על כן תיערך בחינה תכנונית כאמור, שתובא לדיון בוועדת ההיגוי, בוות"ת ומל"ג, תוך התייחסות בין השאר לנושאים הבאים:

1) הדגם והאופי האקדמי המתאים לאוניברסיטה שתוקם (מחקר בסיסי/ישומי וכדומה).

2) תחומי המחקר והלימוד בהן תתמקד האוניברסיטה בתחילת דרכה ובהמשך, בהתאם לצרכים האקדמיים הלאומיים ולמטרות הקמת אוניברסיטה בתל חי והקף פעילות וגודל האוניברסיטה.

3) התשתיות המחקריות שעליהן נשענת מכללת תל חי בדרך להפיכתה לאוניברסיטת מחקר.

4) העלות המשוערת התוספתית התשתיתית והקבועה להקמתה והפעלתה של אוניברסיטה בתל חי.

5) פוטנציאל לגיוס סגל אקדמי איכותי שיעסוק במחקר איכותי בתחומים מגוונים.

6) פוטנציאל של גיוס סטודנטים לתואר ראשון וסטודנטים לתארים מתקדמים מהצפון ומאזורים אחרים.

7) השפעתה של הקמת אוניברסיטה בגליל על גיוס סטודנטים למוסדות האקדמיים האחרים באזור הצפון (מכללות ואוניברסיטאות).

תוצאות בחינה זו ייכללו במסגרת יישום ההחלטה.