21/05/24

דיון תכנוני בבקשות לתכניות לימודים לתואר ראשון לאוכלוסייה החרדית במסגרת מח"ר דרום

ביום 21.5.2024 דנה המל"ג בהמלצות ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית מיום 7.2.2023 ומיום 31.3.2024 והמלצות ות"ת מיום 17.4.2024 לגבי הגשת תכניות הלימודים המוצעות להילמד במח"ר דרום, אשר הוגשו על ידי המוסדות הזוכים בקול הקורא להקמת המח"ר המשותף. המל"ג מאמצת את המלצות ות"ת וועדת ההיגוי ומחליטה:
א. לקבל את הנימוקים עבור כל הצעה לתכנית לימודים ולקבוע כדקלמן:
1. המכללה האקדמית אשקלון
1.1 עבודה סוציאלית B.S.W. (חד חוגי) – התכנית בעדיפות ב' ולכן מאושרת להגשה.
1.2 מדעי המחשב B.Sc. (חד חוגי) – התכנית בעדיפות א' ולכן מאושרת להגשה.
2. המכללה האקדמית ספיר
2.1 כלכלה וחשבונאות B.A. (חד חוגי) – התכנית בעדיפות גבוהה, ולכן מאושרת להגשה.
2.2 שיווק טכנולוגי B.A. (חד חוגי) – התכנית בעדיפות ג', אך מאחר ולא קיימת תכנית בתחום השיווק לחברה החרדית כלל, התכנית מאושרת להגשה.
3. המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
3.1 הנדסת חשמל ואלקטרוניקה B.Sc. (חד חוגי) – התכנית בעדיפות א' ולכן מאושרת להגשה.
3.2 הנדסת תעשיה וניהול B.Sc. (חד חוגי) – התכנית בעדיפות ב' ולכן מאושרת להגשה.
4. המכללה האקדמית חמדת
4.1 הוראת מתמטיקה במסלול העל יסודי (ז'-י') B.Ed. (חד חוגי) – התכנית בעדיפות ב' ולכן מאושרת להגשה.
4.2 חינוך מיוחד (גילאי 21-6) B.Ed. (דו חוגי) – התכנית מאושרת להגשה בכפוף לכך שהיא תילמד עם תכנית דו חוגית בעדיפות ב'. בנוסף, נציין כי התכנית לאוכלוסייה הכללית נבדקה על ידי הוועדה להערכת איכות במהלך 2022. בישיבתה מיום 13.2.2024 דנה המל"ג בנושא. בהחלטתה קבעה המל"ג כי כתנאי לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ו, על המכללה להגיש התייחסות מפורטת לכלל הנושאים וההמלצות המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות המפורטות בדו"ח עד ליום 30.9.2024. לכן, הגשת התכנית לחרדים במח"ר המשותף תתאפשר רק לאחר יישום מלא של ההמלצות שנקבעו ואישור של המל"ג בנושא.
4.3 מתמטיקה במסלול היסודי (א'-ו') B.Ed. (דו חוגי) – התכנית בעדיפות ב' ולכן מאושרת להגשה.
4.4 תושב"ע במסלול היסודי (א'-ו') B.Ed. (דו חוגי) – התכנית בעדיפות ד' ולכן לא מאושרת להגשה.
4.5 תושב"ע במסלול העל-יסודי (ז'-י') B.Ed. (דו חוגי) – התכנית בעדיפות ד' ולכן לא מאושרת להגשה.

5. המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי
5.1 הגיל הרך במסלול הגן (לידה-שש) והשלמה לתואר ראשון בגיל הרך במסלול הגן (לידה-שש) B.Ed. (חד חוגי) – התכנית בעדיפות ב' ולכן מאושרת להגשה.
5.2 חינוך בלתי פורמלי במסלול העל-יסודי (ז-י) B.Ed. (דו חוגי) – התכנית בעדיפות ב' ולכן מאושרת להגשה.
5.3 לשון עברית במסלול העל-יסודי (ז-י) B.Ed. (דו חוגי) – התכנית בעדיפות ב' ולכן מאושרת להגשה.
ב. על מנת שהמח"ר יתמקד בפתיחת תכניות איכותיות ומבוססות, ועל מנת להימנע מפיזור יתר של תכניות לימודים רבות מידיי בנוסף לכל ההיבטים הנלווים לכך, הן האקדמיים והן הניהוליים, יוכל המח"ר להגיש במהלך השנים תשפ"ד-תשפ"ו עד תשע תכניות מבין התכניות שאושרו להגשה, לפחות אחת מכל מוסד השותף למח"ר המשותף, וזאת על פי בחירה ותיאום בין המוסדות השותפים. במקרים חריגים ניתן יהיה לשקול לאשר הגשה של תכניות נוספות.
ג. שתי תכניות הנלמדות יחד במסגרת דו חוגית ייספרו כתכנית אחת במניין התכניות שאושרו להגשה.