21/09/22

הארכה למחזור נוסף לשנה"ל תשפ"ד של תכנית המלגות לבתר-דוקטורנטים מצטיינים בתחומי ה – STEM מארה"ב וקנדה בשיתוף עם קרן צוקרמן

1. בישיבתה ביום 5.1.2022 אישרה ות"ת הארכה למחזור נוסף (תשפ"ג), של התכנית לקליטת חברי סגל מצטיינים בתחומי ה-STEM, השבים לאחר השלמת תכנית בתר-דוקטורט בארה"ב ו/או בקנדה במימון משותף עם קרן צוקרמן.

2. בעקבות פניית  קרן צוקרמן להאריך את תכנית המלגות בשנה נוספת (תשפ"ד), ות"ת מאשרת את המשך קיומה של התכנית המשותפת לשנה נוספת, בכפוף לשינויים הבאים:

א. התכנית בשנת תשפ"ד כוללת את אוניברסיטת אריאל באופן מלא, כמו שאר האוניברסיטאות. כולל תקצוב מצד קרן צוקרמן.

ב. ועדת השיפוט תכלול חברי סגל בכירים בתחומי ה-STEM מכל אחת מהאוניברסיטאות המשתתפות בתכנית המלגות. ככל הניתן, תשמש ועדת מלגות אלון לקליטת סגל בתחום המדעים המדויקים וההנדסה כוועדת השיפוט גם בתכנית האמורה. ככל שחבר ועדת מלגות אלון לא ייקח חלק בוועדת השיפוט, יגויס חבר אחר במקומו בהתאם לנהלי מל"ג-ות"ת.

ג. המוסדות מגישים עד שני מועמדים לתכנית שידורגו על ידיהם בעת ההגשה לתכנית. בכל מקרה, לא יאושרו שני זוכים לאותו מוסד.

3. התכנית תפעל בהתאם לתקנון התכנית המצורף והמהווה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו.

4. להלן התקציב הנדרש להארכת התכנית במחזור אחד נוסף (תשפ"ד):

קליטת חברי סגל מצטיינים מארה"ב וקנדה באוניברסיטאות המחקר בישראל בתחומי ה STEM – בסך 7,500 אלפי ₪ יוקצה ע"י ות"ת עם בניית תקציב תשפ"ד.

ככל שיישארו עודפים בתכנית הם יוחזרו לתקציב ות"ת.

המשאבים הנדרשים להארכת התכניות (חלק ות"ת) יילקחו מתקציב תכנית ות"ת לחיזוק תחומי ההייטק במוסדות להשכלה גבוהה (הייטק 2).

5. ההחלטה מותנית בחתימת הסכם עם קרן צוקרמן לעניין יישום החלטה זו.