03/08/22

הארכה למחזור נוסף לשנה"ל תשפ"ד של תכנית המלגות לבתר-דוקטורנטים מצטיינים בתחומי ה – STEM מארה"ב וקנדה בשיתוף עם קרן צוקרמן

בהמשך להחלטות ות"ת מיום 21.11.17 ומיום 13.9.20 בדבר הקמת תכנית לתמיכה במלגות לבתר-דוקטורנטים מצטיינים מארה"ב וקנדה המשתלמים באוניברסיטאות המחקר בישראל, במימון משותף עם קרן צוקרמן, מאחר וכל האוניברסיטאות המשתתפות בתכנית עדיין מביעות שביעות רצון מהתכנית ועניין להמשיכה, ועל מנת לא ליצור מצב של "מחזור אבוד" אשר יכול לפגוע משמעותית במוניטין התכנית בעתיד וביכולתה לגייס מועמדים איכותיים, מחליטה ות"ת על הארכת התכנית למחזור נוסף, מצומצם יותר, שיחל בשנה"ל תשפ"ד,  בתנאים זהים לתנאי התכנית שאושרה בהחלטות ות"ת פרט לשינויים הבאים:

  1. ות"ת וקרן צוקרמן יקצו עד 2 מלגות ל-8 אוניברסיטאות מחקר המתוקצבות ע"י ות"ת ובסה"כ עד 16 מלגות דו-שנתיות, כלומר, הוספה של אוניברסיטת אריאל כחלק אינטגרלי מהתכנית הממומנת במשותף ע"י ות"ת וקרן צוקרמן (ולא במימון בלעדי של ות"ת).
  2. העלאת גובה המלגה מ-50,000$ בשנה ל-60,000$ בשנה, וזאת על מנת לשמור על מעמדה התחרותי מול מלגות פולברייט וקרן עזריאלי.
  3. כל מוסד יוכל להגיש עד 5 מועמדים לקבלת המלגה ויוכל לזכות במקסימום 2 מלגות דו-שנתיות. היה וקרן צוקרמן תרצה לחלק מלגות נוספות, מעבר ל-2 הזוכים, היא תוכל לעשות זאת במימון בלעדי שלה, ובלבד שהיא תעשה זאת באופן שוויוני בין כל אוניברסיטאות המחקר המתוקצבות ע"י ות"ת.
  4. המלגה תינתן רק לפוסט דוקטורנטים חדשים (קרי ללא הארכות מעבר לשתי שנות המלגה).
  5. התקציב הנדרש מות"ת ומקרן צוקרמן להארכת התכנית במחזור נוסף עומד על סך של 7,400 אלפי ₪, או 3,700 אלפי ₪ מכל צד אשר יוקצו לטובת מימון 16 מלגות דו-שנתיות ל-8 אוניברסיטאות המחקר כמו גם הוצאות שיווק, פרסום וניהול התכנית בסך של 250 אלפי דולר (שיחולקו בשווה בין הצדדים).
  6. התקציב בסך 3,700 אלפי ₪ יוקצה ע"י ות"ת לתכנית עם בניית תקציב תשפ"ד, מתוך משאבי הבינלאומיות.
  7. ועדת השיפוט לתכנית כוללת את 8 הרקטורים של כל אוניברסיטאות המחקר המשתתפות בתכנית, החלטתה מתקבלת פה אחד ורכזת הועדה הינה נציגת קרן צוקרמן. מדובר בועדה אשר הרכבה וסדרי עבודתה שונים מהקבוע מהנוהל שקיבלו ות"ת/מל"ג לגבי עבודת ועדות היגוי/שיפוט המתמנות ידן וזאת מהטעם שות"ת הצטרפה לתכנית קיימת של קרן צוקרמן ולהסכמים קיימים של הקרן עם 4 האוניברסיטאות (תל אביב, הטכניון, וייצמן והעברית) והקרן ביקשה שלא לערוך שינויים מהותיים בהסכמים אלו.
  8. כתנאי לכניסת ההחלטה לתוקף, ייחתם סיכום עם קרן צוקרמן לעניין יישום החלטה זו.

במסגרת העבודה לגיבוש מתווה לתכנית הבינלאומיות לשנים תשפ"ג-תשפ"ח תעשה הערכה מחודשת של התכנית ואופן הפעלתה, בין היתר, בהשוואה לתכניות מלגות אחרות של ות"ת להבאת בתר-דוקטורנטים מצטיינים מחו"ל, לרבות נוהל סדרי עבודתה של ועדת השיפוט והנושא יובא לדיון מחודש בפני ות"ת.