21/09/22

הארכת האישור למרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט לקיים תכניות לימודים ייעודיות לסטודנטים חרדיים בתשפ"ג בקמפוס המכללה בתל-אביב

בישיבתה ביום /9/2221 דנה ות"ת בהמלצת ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה החרדית מיום 11/9/22 להאריך את אישור קיום תכניות הלימוד לסטודנטים חרדים בקמפוס המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט כמפורט להלן-

  • השלמה מ"מורה מוסמך בכיר" לתואר "בוגר בהוראה ובחינוך" (B.Ed.) בגיל הרך במסלול הגן
  • השלמה מ"מורה מוסמך בכיר" לתואר "בוגר בהוראה ובחינוך" (Ed.) בחינוך מיוחד (גילאי 21-6)
  • תוכנית ללימודי בוגר בהוראה (Ed.) בחינוך מוזיקלי במסלול רב- גילאי (גן- י"ב)

בהמשך להחלטות מל"ג מיום ה- 15.9.2020 ומיום ה- 25.5.2021 ובשל הארכת המדיניות הרב שנתית בנוגע להנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה החרדית לשנת תשפ"ג והמשך הדיון בוועדת ההיגוי לגבי המדיניות לרבות בנוגע לפתיחת תכניות נפרדות בתוך הקמפוס, וכן בשל החלטת המרכז האקדמי לוינסקי- וינגייט וקונסרבטריון רון שולמית על המשך שיתוף הפעולה ביניהם, תוך שינוי מיקום לימודי התכנית והתאמתה להחלטות מל"ג לרבות ההחלטה בדבר לימודים מחוץ לקמפוס, מאמצת ות"ת את המלצת ועדת ההיגוי לקבל את בקשת המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט ולהאריך את האישור לקיום התכניות הנ"ל גם בשנת תשפ"ג.