21/09/22

הארכת ההכרה במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

בישיבתה ביום 21.9.2022 דנה ות"ת בנושא הארכת ההכרה במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה. ות"ת סבורה כי בשלב זה טרם בשלה העת להעניק למוסד הכרה קבועה והיא ממליצה להאריך את ההכרה הזמנית לתקופה של שלוש שנים, זאת מהנימוקים שלהלן:

1.1 בהחלטת ות"ת מיום 15.8.2018 נקבע כי דיון במתן בהכרה עתידית יעשה בכפוף להסדרת ההתחשבנויות השונות לטווח הארוך בין המוסד לאורט ישראל, והוכחת האיתנות הפיננסית הדרושה עם שינוי ההתחשבנות, וכן בכפוף להסדרת השימוש במבנים לצרכי המכללה האקדמית והסרת הסיכונים השונים להם חשוף המוסד היום אשר יאפשרו פעילות לטווח הארוך.

1.2 בהתאם לחוות דעת אגף התקצוב ועל פי הסכם הפשרה מול אורט ישראל, הסרת הסיכונים להם חשוף המוסד אשר תאפשר פעילות לטווח ארוך הן בפן הפיזי והן בפן הפיננסי, מחייבת את המוסד לעמוד בלוחות זמנים של פינוי מבנים וכן בבנייה מקבילה של בניינים חלופיים והעמדת מקורות מתאימים.

1.3 תכנית המוסד לשלב א' אשר אושרה בות"ת הינה חלקית וכוללת בינוי של 2 מתוך 3 מבנים אשר המוסד נדרש לפנות. כמו כן, שלב א' אמור להסתיים עד אוגוסט 2025 אך לפי הצהרת המוסד העבודות צפויות להתחיל רק באפריל 2023 וזאת לאחר קבלת ההיתרים הנדרשים שטרם התקבלו עד כה.

1.4 כן יצוין כי למרות יציבותו הפיננסית של המוסד ועל פניו יכולתו לעמוד בעלויות שלב א', המוסד מחויב בהמשך להוצאות נוספות (השלמת שלב א' ויישום שלב ב') בהיקף משמעותי אשר מקורותיו טרם ברורים.

2. מתן הכרה קבועה יהיה בכפוף להבטחת עמידה בפועל בשלב א' ולהצגת תכנית כוללת אופרטיבית למעבר המכללה לקמפוס החדש (שלב ב') לרבות יכולת לעמוד בלוחות הזמנים ובמקורות הנדרשים. דו"ח עמידה בשלב א' והתכנית האופרטיבית יישלחו לאגף תקצוב בוות"ת עד חודש פברואר 2025.

3. במהלך תקופת ההכרה הזמנית, ונוכח הרגישות הפיננסית בה מצוי המוסד בעת הנוכחית, כל פתיחה של תכנית לימודים חדשה או יציאה לבינוי תהיינה בכפוף לאישור ות"ת, זאת למרות שהמוסד נמצא בנוהל בדיקה מקוצר כמוסד איתן פיננסית (מסלול ירוק).