07/12/22

הארכת פעילות הקרן המשותפת ישראל סין (NSCF-ISF) ל-5 שנים נוספות בשנה"ל תשפ"ד-תשפ"ח

הקרן למענקי מחקר משותפים ישראל-סין ISF)- (NSFCהיא קרן ישראלית-סינית המיועדת לקידום ומימון מחקרים מדעיים משותפים בין חוקרים ישראלים וחוקרים סינים, אשר מנוהלת וממומנת במשותף על ידי הקרן הלאומית הסינית למדעי הטבע (NSFC) והקרן הלאומית למדע (ISF). בתכנית זו ממומנים מענקי מחקר וסדנאות מחקר משותפים בין שתי המדינות, כאשר תחומי הפעילות המרכזיים בהם הקרן תומכת הינם מדעי חיים, רפואה ומדעים מדויקים. מחזורי הפעילות של קרן מענקים זו מומנו על ידי ות"ת בשתי תכניות רב שנתיות במשך כמעט עשור בין השנים האקדמיות תשע"ד-תשפ"ב (2013-2022).

בישיבתה ביום 7.12.2022 דנה ות"ת בהמשך תמיכה בפעילות הקרן המשותפת ישראל סין (NCSF-ISF) ל-5 שנים נוספות בשנה"ל תשפ"ד-תשפ"ח בתנאי התכנית המקורית.

מדיניות מל"ג/ות"ת בנושא קשרי מחקר בין לאומיים בילטרליים

בהמשך למדיניות מל"ג/ות"ת לקידום הבינלאומיות בהשכלה גבוהה, הכוללת שיתופי פעולה מחקריים בינלאומיים, ועל מנת לפתח ולתמוך בשיתופי פעולה מחקריים בילטרליים עם מדינות אחרות, ביום 14.8.2022 החליטה ות"ת להמליץ למל"ג לאמץ מודל מדיניות לקיום קשרי מחקר בין לאומיים בילטרליים.

מודל זה כולל שני קריטריונים עיקריים בעלי חשיבות בדירוג המדינות לקידום שיתופי פעולה:

  1. היקף הקשרים המחקריים הקיימים של ישראל עם אותה מדינה.
  2. איכות המחקר באותה מדינה.

על פי מודל זה סין דורגה בין 20 המדינות המובילות בעולם להן הוחלט לתת עדיפות לשיתוף פעולה לרבות תמיכה תקציבית במענקי מחקר משותפים. הארכת פעילות הקרן המשותפת ישראל סין (NSCF-ISF) מביאה לידי ביטוי מימוש מדיניות זו.

תקציב

תקציב התכנית המקורי עבור הצד הישראלי תוכנן לעמוד על 38,000 אלש"ח בשנה למשך שישה מחזורים בין השנים תשפ"ג-תשפ"ח. בתשפ"ג לא נפתח מחזור חדש בתכנית, ולאור חשיבות התכנית ולאור העניין הרב של הקרן הסינית בהגדלת התכנית ושת"פ, מחליטה ות"ת בנוסף לתקציב המקורי לפרוס את הסכום שלא נוצל בתשפ"ג בסך 12,000 אלש"ח, על פני חמשת המחזורים הנותרים ובכך יגדל תקציב התכנית. מימון התכנית יתבצע מתקציב התכנית הרב שנתית לקרנות מחקר בין לאומיות.

המשך הפעלת הקרן למענקי מחקר משותפים ישראל-סין ISF)- (NSFCבין השנים תשפ"ד-תשפ"ח

מאחר וקיים אינטרס משותף מצד שתי הקרנות להאריך את פעילות התכנית המשותפת ואף להרחיבה מחליטה ות"ת לאשר את המשך מימון התכנית והפעלתה במתכונת זהה, בין השנים תשפ"ד-תשפ"ח למשך חמישה מחזורים נוספים בתקציב כולל של כ-228,000 אלש"ח.

החלטה זו תובא גם לאישור מל"ג.