06/07/22

הגדלת מספר הסטודנטים בשנה א' בפיזיותרפיה

בישיבתה ביום 6.7.2022 דנה ות"ת בבקשת המוסדות להשכלה גבוהה המקיימים תכניות לימוד בפיזיותרפיה (אוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת אריאל, אוניברסיטת תל אביב והמכללה האקדמית צפת) להגדיל את מספר הסטודנטים לשנה א' בפיזיותרפיה, והיא ממליצה למל"ג כדלקמן:

בהמשך לאמירה של משרד הבריאות במסגרת ההערכות לתכנית הרב שנתית של מערכת הה"ג לשנים תשפ"ג-תשפ"ח בדבר המחסור בפיזיותרפיסטים, ולהחלטת הממשלה מספר 1140 מיום 20.2.2022 לגבי פערי כוח האדם במקצועות הבריאות בכלל, ובפיזיותרפיה בפרט, ובהתאם לתוצאות המיפוי שנערך ע"י משרד רה"מ המצביע על אפשרות להגדיל את מספר הסטודנטים לשנה א' בחוגים לפיזיותרפיה החל משנת תשפ"ג בכ- 50 סטודנטים, ממליצה ות"ת למל"ג לאשר לאוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת אריאל והמכללה האקדמית צפת להגדיל את מספר הסטודנטים המתקבלים לשנה א' החל מתשפ"ג מ-41 ל-50 בכל מוסד ולאוניברסיטת תל אביב מ-82 ל-98, סה"כ תוספת של 52 סטודנטים בחמשת המוסדות כך שמספר המתקבלים לחוגים לפיזיותרפיה מתשפ"ג ואילך יעמוד על 298 סטודנטים. הגדלה זו תהיה במסגרת מכסת הסטודנטים של כל מוסד.

נוסף לממצאי המיפוי, נסמכת המלצה זו גם על הצהרת המוסדות ותיאום מלא ביניהם, בדבר חלוקת הסטודנטים הנוספים במקומות ההתנסות באופן שלא תהיה פגיעה בחוגים ובסטודנטים הקיימים.

ככל שתתברר חריגה במספר הסטודנטים שיתחילו ללמוד בחוגים לפיזיותרפיה מתשפ"ג ואילך בהתאם להחלטה זו, יופחתו תקציבי המוסדות בשנה העוקבת בהתאם.