15/07/03

הגדרת משרה מלאה במוסדות חוץ תקציביים – החלטת מל"ג מיום 15.7.2003

המועצה מחליטה כי היקף משרה מלאה במוסדות חוץ-תקציביים לא יפחת מ-6 ש"ש שנתיות (12 ש"ס) הוראה.