15/03/23

המכון הבינאוניברסיטאי באילת – תוספת תקציב חד-פעמית לתשפ"ג

בישיבתה ביום 15.3.2023 דנה ות"ת במתן תוספת תקציב חד-פעמית לתקציב המכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת בתשפ"ג והחליטה כדלקמן:

1. בהמשך לפניית המכון ולמאפייניו הייחודיים, לרבות הצורך בעדכון מודל התקצוב, ובהמשך לכך שמודל תקציבי מעודכן לא ייושם לפני תשפ"ד מחליטה ות"ת על תוספת חד-פעמית של 1,000 אלפי ש"ח לתקציב האוניברסיטה העברית עבור פעילות המכון בתשפ"ג, מעבר לתוספות שאושרו למכון במסגרת אישור תקציב תשפ"ג המקורי.

2. בהמשך לחשיבות שות"ת רואה בהגדלת חלק ההכנסות העצמיות בתקציב המכון ומתוך תפקידו החשוב של הוועד המנהל בהשגת יעד זה, מחליטה ות"ת כי על המכון לחדד את הגדרות הרכב הוועד המנהל במסגרת תקנונו על פי העקרונות שלהלן:

  • שבעת המדענים הבכירים החברים בוועד המנהל ומייצגים את המוסדות השותפים יהיו מדענים בכירים בעלי ניסיון ניהולי ברמת מנהלי מכון ומעלה המעורים בתחומי הפעילות האקדמיים של המכון, אך בשנים האחרונות אינם משתמשים בתשתיות המכון על בסיס קבוע.
  • נציג הציבור שימונה לוועד המנהל יהיה בעל ניסיון בתחום הניהול הכספי, לכל הפחות בהיקפים דומים להיקפי פעילות המכון.

3. המנהל המדעי של המכון וחברי הוועד מנהל לא ימונו ע"י יו"ר ות"ת, ודרישה זו תימחק מהתקנון (ראו סעיפים 2 ו-4.2 בתקנון המצ"ב).

4. בהמשך לאמור לעיל, יעבירו הגורמים המוסמכים באוניברסיטה העברית מכתב ובו הם מתחייבים לפעול להכנסת השינויים המבוקשים כאמור לתקנון וליישומם עד תחילת תשפ"ד. העברת התחייבות זו תהווה תנאי סף לקבלת תוספת התקציב החד-פעמית לתשפ"ג ולהבאה לדיון בות"ת את ההצעה לעדכון מודל התקצוב החל מתשפ"ד.