21/05/24

המלצה לאשר למרכז האקדמי לוינסקי וינגייט לקיים תכנית מלאה לתואר ראשון (B.Ed.) בחינוך גופני לאוכלוסייה החרדית במסגרת כיתת חרדים בקמפוס

בישיבתה ביום 12.3.2024 החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות כדלקמן:
1. לאפשר למכללת לוינסקי וינגייט לקיים את התכנית המלאה לתואר ראשון (B.Ed.) בחינוך גופני לאוכלוסייה החרדית.
2. בהתאם לנוהל בדיקת תכניות אקדמיות במסגרות חרדיות, בתום שנה מהפעלת התכנית, למנות סוקר שיבדוק את התכנית.