21/05/24

המלצה על הסמכה זמנית לשבע שנים (עד מאי 2031) לאוניברסיטת רייכמן להעניק תואר שלישי (Ph.D.) בממשל

המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום 21.5.2024 בהמלצת ועדת המשנה התחומית למדעי החברה, משפטים, ניהול ועסקים ותכניות רב תחומיות בעניין בקשת אוניברסיטת רייכמן לפתוח תכנית לימודים לתואר שלישי (Ph.D.) בממשל ולהסמיכה להעניק תואר זה והיא מחליטה כלהלן:
1. להודות לוועדה הבינלאומית בראשותו של פרופ' ריצ'רד הרמן על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
2. לאשר לאוניברסיטת רייכמן לפתוח תכנית לימודים לתואר שלישי (Ph.D.) ולהסמיכה להעניק תואר זה לתקופה של שבע שנים עד מאי 2031.
3. לקראת תום תקופת ההסמכה תיבדק התכנית הלכה למעשה, לאור המלצות הוועדה ובכלל זה מנגנוני הבקרה הנוגעים להבטחת איכותן של עבודות הדוקטורט.
4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה" אשר עודכנה ב 30.4.2020.