21/05/24

המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד מאי 2027, למכללה האקדמית אחוה להעניק תואר שני (M.A.) עם וללא תזה בפסיכולוגיה חינוכית

בישיבתה ביום 21.5.2024 אימצה המל"ג את המלצת ועדת המשנה התחומית למדעי החברה, ניהול, עסקים, משפטים ותכניות רב תחומיות בנושא הסמכת המכללה האקדמית אחוה להעניק תואר שני (M.A.) עם וללא תזה בפסיכולוגיה חינוכית, והיא מחליטה כלהלן:
1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' רחל סגינר עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
2. להסמיך באופן זמני את המכללה האקדמית אחווה להעניק תואר שני (M.A.) עם וללא תזה בפסיכולוגיה חינוכית למשך שלוש שנים, עד מאי 2027.
3. בתום תקופת ההסמכה הזמנית, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית פעם נוספת, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח ובפרט בחינה של סגל הליבה, מנחי התזות, וכן ייבדקו עבודות התזה בתכנית.
4. לקראת שלב מתן ההסמכה הוועדה תבחן את הנושאים הקשורים לקליטת מספר גדול יותר של סטודנטים.
5. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה" אשר עודכנה ב 30.4.2020".