15/03/23

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית צפת לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון (B.O.T.) בריפוי בעיסוק

  1. בישיבתה ביום 15.03.2023 דנה ות"ת בהמלצת ועדת המשנה התחומית להנדסה, טכנולוגיה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות חו"ל בדבר מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית צפת לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון (O.T.) בריפוי בעיסוק, בהיבטים שתחת אחריותה.
  2. לאור חוות הדעת שהוגשו, אין מניעה מן ההיבטים התכנוניים, התקציביים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית צפת לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון (O.T.) בריפוי בעיסוק.
  3. מספר הסטודנטים שיתקבלו לתכנית יהלום את מספר מקומות ההכשרה המוצעים ובכל מקרה לא יעלה על 25 סטודנטים במחזור.
  4. על המוסד להציג את הנספח להסכם עם כל מקומות ההכשרה המעשית בתכנית וכן את ההתחייבות החתומה כלפי המל"ג, לכל המאוחר עד חודש לפני פתיחת התכנית בפועל, כתנאי לפתיחת תכנית הלימודים. פתיחת התכנית בפועל כפופה לאישור הצוות המקצועי.
  5. על המוסד להודיע על כל שינוי משמעותי בתכנית הלימודים שיש בו כדי לערער את האיזון בתכנית (שינוי בראש התכנית המיועדת או בהרכב הסגל הליבתי בתכנית, שינוי ברשת הביטחון וכיו"ב).