28/09/22

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לקריה האקדמית אונו לפתוח תכנית לימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה בטיפול באמצעות אומנויות – טיפול במוסיקה

בישיבתה ביום 28.09.2022 אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לחינוך, הוראה, מדעי הרוח והאומנויות בנושא שבנדון, והיא מחליטה כלהלן:

1. להודות לוועדה המקצועית, בראשות פרופ' כוכבית אלפנט, על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.

2. לאשר לקריה האקדמית אונו לפרסם את דבר פתיחתה של תכנית הלימודים לתואר שני (M.A.) בטיפול באמצעות אומנויות – טיפול במוסיקה (Master in Arts Therapies - Music Therapy), ולרשום אליה סטודנטים.

3. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".

4. לחייב את המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך להעניק, בשלב זה, תואר שני (M.A.) בטיפול באמצעות אומנויות – טיפול במוסיקה, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא יוסמך המוסד להעניק את התואר. במקרה זה תוצע, על ידי המוסד, לסטודנטים הלומדים בתכנית "רשת בטחון פנימית" במסגרת תכניות הלימודים לתואר שני (M.A.) בטיפול באמצעות אומנויות המתקיימת במוסד. ניתן לבחור אחת מהאפשרויות הבאות:

  • תואר שני בטיפול באמצעות אומנויות - טיפול בפסיכודרמה.
  • תואר שני בטיפול באמצעות אומנויות - טיפול בתנועה ובמחול.
  • תואר שני בטיפול באמצעות אומנויות – טיפול באומנות חזותית.

5. לקראת שלב ההסמכה, יעביר המוסד דו"ח התפתחות והתכנית תיבדק על כל היבטיה, לרבות יישום המלצות הוועדה.

6. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.14 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשפ"ג ולזו שאחריה). אם לא יפתח המוסד את התכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.