13/02/24

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לקריה האקדמית אונו לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במערכות מידע

בישיבתה ביום 13.02.2024 אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, מדעים, פארה רפואי ושלוחות חו"ל בדבר מתן אישור פרסום והרשמה לקריה האקדמית אונו לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במערכות מידע (Information Systems) והיא מחליטה כלהלן:
1. להודות לסוקרים פרופ' עירית הדר ופרופ' יובל שחר על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
2. לאשר לקריה האקדמית אונו לפרסם את דבר פתיחתה של תכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במערכות מידע (Information Systems), ולרשום אליה סטודנטים.
3. תנאי למתן הסמכה:
א. הוספת איש סגל ליבתי אחד בתחום מדע הנתונים ואיש סגל ליבתי אחד בתחום הסייבר לתכנית הלימודים.
ב. ראש התכנית יועסק במשרה מלאה בתכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) ב"מערכות מידע".
ג. רמה אקדמית נאותה בקורסים המתמטיים בתכנית.
ד. קורסי יישומי מחשב ודומים להם לא ייספרו כנ"ז בתכנית.
4. מל"ג ממליצה למוסד להעלות את תנאי הקבלה בבגרות במתמטיקה (ציון 75 לפחות בבגרות בהיקף 5 יח"ל, וציון 85 לפחות בבגרות בהיקף 4 יח"ל).
5. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
6. על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך להעניק, בשלב זה, תואר ראשון (B.Sc.) במערכות מידע (Information Systems), וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא יוסמך המוסד להעניק את התואר. במקרה זה מתחייבת הקריה האקדמית אונו להציע לסטודנטים הלומדים בתוכנית לתואר ראשון במערכות מידע "רשת בטחון" - תכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) במנהל עסקים בהתמחות מערכות מידע המתקיימת במוסד.
7. לקראת שלב ההסמכה, יעביר המוסד דו"ח התפתחות והתוכנית תיבדק על כל היבטיה, לרבות יישום המלצות הסוקרים.
8. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשפ"ה ולזו שאחריה). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה."