21/09/22

המשך תכנית ות"ת להקמת מעונות סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת

בישיבתה ביום 21.9.2022 דנה ות"ת במחסור שהוצג בפניה של כ- 15 אלפי מיטות מעונות סטודנטים, על מנת להגיע ליחס רצוי של מיטה לסטודנט ביחס של כ- 15% (בהשוואה למצב באירופה) ולאור הסיכום התקציבי לשנת 2019 מול אג"ת במשרד האוצר, בו נקבעה תוספת תקציב לתמיכה בהקמת מעונות סטודנטים בסך 100 מיליוני ₪, המותנית בהסכמה בין ות"ת, אג"ת והתאחדות הסטודנטים ולאור הסכמת הצדדים להקצאת 50 מיליוני ₪ מתוך סכום זה לבניית מעונות, החליטה לאשר את התכנית הרביעית להקמת מעונות סטודנטים, בהיקף תמיכה של 50 מיליוני ₪, באמצעות קול קורא תחרותי המצורף להחלטה זו כחלק בלתי נפרד ממנה ואשר להלן עיקריו:

תנאי סף

1. מוסד להשכלה גבוהה המתוקצב ע"י ות"ת

2. זכויות המוסד על הקרקע: . המוסד נדרש להציג זכויות קנייניות בקרקע המיועדת להקמת המעונות, לרבות: בעלות, חכירה ישירה, חכירת משנה או בר-רשות כולן לתקופה של מעל 20 שנה .

במקרה בו אין למוסד זכויות קנייניות בקרקע עליו לעמוד בתנאים הבאים:

א. תבחן האפשרות לראות מוסד כבעל זכויות במקרקעין בהתקיים התנאים הבאים:

i המוסד עושה שימוש במקרקעין למעלה מ- 20 שנה

ii המקרקעין בבעלות רשות מדינה/מוסדות לאומיים כגון: מנהל מקרקעי ישראל, המנהל האזרחי, קרן היסוד, הסוכנות היהודית, קק"ל או רשות מקומית.

iii הוצגה חוות דעת משפטית מטעם המוסד לפיה הזכויות המוסד במקרקעין או זיקתו אליהן הינן שוות ערך לזכויות קנייניות כאמור בהחלטת הות"ת, וכי אין חשש להפסקת פעילות המוסד במקרקעין.

התייחסות המוסד וחוות הדעת המשפטית מטעמו ייבחנו על-ידי צוות אגף התקצוב והייעוץ המשפטי והמלצתם תובא לאישור ועדת השיפוט.

ב. יתאפשר שיתוף פעולה עם רשות מקומית על קרקע אשר הזכויות הקנייניות עליה נתונות לרשות, בכפוף להסדרת זכויות השימוש של המוסד על הקרקע ל-20 שנה לפחות. יובהר כי במקרה של שיתוף פעולה עם רשות מקומית המוסד יהיה הנהנה מהפרויקט, יוגש יחד עם ההצעה נייר עקרונות חתום ע"י 2 הצדדים (המוסד והרשות המקומית) הכוללים את הנקודות להלן:

i תנאי הכרחי הוא שהעירייה תאפשר הפעלת מעונות סטודנטים לפחות ל-20 שנה לשימוש המוסד האקדמי.

ii נדרש מנגנון לפיו ההתקשרות מול הסטודנט תהיה באחריות המוסד לרבות מענה לפניות הסטודנטים.

iii נדרש מנגנון הבוחן את תקציב הפרויקט כך שלא תהיה חשיפה לפעילות האקדמית והתקציבית של המוסד. (כלומר, לבחון אפשרות שתקציב המעונות יהיה סגור).

iv נדרש מנגנון המאפשר שהמוסד יהיה מעורב בקבלת החלטות לגבי הפרויקט.

v נדרש מנגנון הכנסות הפרויקט ישמשו לתפעול ותחזוקת הפרויקט.

vi על הרשות לצרף הצהרת שיפוי, לפיה היא תשפה את המוסד על הכספים שהוציא לצורך בניית המעונות, היה ובניית המעונות לא תצא לפועל.

vii הצהרה כי ידוע שתמיכת ות"ת תועבר למוסד האקדמי בלבד.

3. גודל מינימום: מאחר ומוסדות קטנים ובנייה קטנה עלולים לגרום לפעילות ושכר דירה לא אפקטיביים ביחס לשוק המקומי, התמיכה מיועדת למוסדות שמספר הסטודנטים בהם (בקמפוס הרלוונטי) עומד על 2,000 סטודנטים לפחות והיקף הבנייה יהיה לפחות 200 מיטות (באזורי פריפריה 1-6 לפחות 100 מיטות).

4. שכר דירה: באזור פריפריאלי 1-6, שכר הדירה במעונות יהיה לפחות ברמת השכירות הקיימת בשוק המקומי. באזור פריפריאלי 7-10, שכר הדירה במעונות ישקלל מינימום הפחתה של 20% ביחס לשכירות הקיימת בשוק המקומי. בכדי לבחון פרמטר זה המוסד יידרש להעביר חוות דעת שמאית לגבי גובה השכירות הממוצעת באזור נכון למועד הגשת ההצעה. וגובה שכר הדירה הממוצע אותו הוא מתחייב לגבות. ות"ת רשאית להמציא חוות דעת שמאית מטעמה לגבי מוסד אחד או יותר ככל שתמצא לנכון.

פרמטרים לבחינת ההצעות

ההצעות תדורגנה על בסיס העקרונות המרכזיים הבאים:

1. חיסכון כלכלי לסטודנט (פער בין שכ"ד הצפוי במעונות לבין מחירי השכירות באזור) (עד 25 נק'):

מוסד שהפער בין שכה"ד הצפוי במעונות לבין מחירי השכירות באזורו יהיה הגבוה ביותר יקבל את הניקוד הגבוה ביותר ויתר המוסדות ינוקדו ביחס אליו.

2. היקף מעונות ככל שקיימים במוסד והתפוסה בהם (עד 35 נק'):

ניקוד שיעור מיטות ביחס למספר סטודנטים
30 3%-0%
24 6%-3%
18 9%-6%
12 12%-9%
6 12% ומעלה

קריטריון זה יבחן את שיעור המיטות הקיים ביחס למספר הסטודנטים בקמפוס. ככל ויחס זה נמוך יותר, המוסד יקבל ניקוד גבוה יותר (כך שנוצרת עדיפות מכרעת למוסדות אשר מבקשים לצאת לפרויקט בינוי ראשון).

כמו כן, מוסד אשר יציג כי ממוצע שיעור התפוסה בשלוש השנים האחרונות עולה על 95% יקבל פקטור נוסף על הניקוד האמור (5 נקודות נוספות).

3. הקצאת מיטות עפ"י שיקולים סוציואקונומיים (עד 15 נק'):

קריטריון זה יחולק לפי התחייבות המוסד בהקצאת המיטות במסגרת הקול הקורא, על בסיס סוציואקונומי ו/או הקצאת מיטות לאוכלוסיות ייחודיות כפי שהוגדרו על ידו בהתאם למדרג הבא:

1. 0-55% - 0 נקודות

2. 55%-70% - 5 נקודות

3. 70%-85% - 10 נקודות

4. 85%-100% - 15 נקודות

4. יכולת הביצוע של המוסד והתרשמות כללית (עד 25 נק'):

קריטריון זה יבחן את ישימות הפרויקט ויכולת הוצאתו לפועל. לצורך הוכחת רמת בשלות של הפרויקט על המוסד להציג: הימצאות תכנית אב (פרוגרמה), אסמכתאות למקורות מימון משלימים (מקורות המוסד, תרומות וכיו"ב), אישורים סטטוטוריים, שיטת הבנייה הצפויה, תמהיל הדירות, פירוט הליך התכנון וכיו"ב וכן התרשמות כללית מהפרויקט.

לצורך בחינת פרמטר זה תוקם  ועדת שיפוט שתכלול חבר ות"ת, ו-2 גורמים מהצוות המקצועי בות"ת: סמנכ"ל התקצוב וממונה תחום תשתיות ופיתוח פיזי, ומשקיף מהתאחדות הסטודנטים.

הליך בחינת הבקשות

א. מוסד שלא יעמוד בתנאי סף לא יעבור לבחינת הפרמטרים לבחינת ההצעה. עם זאת, ות"ת שומרת לעצמה את הזכות לפנות לכל מוסד לקבלת הבהרות בנושא.

ב. כל הפרויקטים יבחנו בהתאם למשקולות ופרמטרים כמפורט במסמך זה. לרבות התייחסות לתוספת עבור מכפילים.

ג. גובה התמיכה יינתן באופן דיפרנציאלי לפי אשכול פריפריאלי בהתאם לנתוני למ"ס.

ד. וועדת השיפוט תכלול את חבר ות"ת מר אריאל יוצר, סמנכ"ל תקצוב, ממונה תשתיות ופיתוח פיזי, ונציג מהתאחדות הסטודנטים כמשקיף.

ה. קבלת נתח תקציבי במסגרת קול קורא זה אין משמעותה כי אושר למוסד האקדמי להוציא את הפרויקט לפועל אלא כל מוסד יידרש לפעול בהתאם להנחיות ות"ת ולקבל את אישורה טרם יציאה לבינוי.

ו. כלל הבקשות שהתקבלו בות"ת ייבחנו וידורגו בהתאם לתנאי הסף והקריטריונים הקבועים בקול הקורא. במידה ויוקצה תקציב נוסף לתכנית מעונות הסטודנטים או מוסד לא ינצל את הנתח התקציבי במסגרת התכנית אזי ות"ת תוכל שומרת את הזכות להגדלת התמיכה לפרויקטים שזכו לה.

תעריף השתתפות ות"ת בבינוי מעונות סטודנטים

תעריף השתתפות ות"ת למיטה תהיה באופן זהה למה שנקבע בתוכניות ות"ת הקודמות בנושא המעונות. כך שתעריף ההשתתפות למיטה לכל מוסד יקבע  בהתאם לרמת פריפריאליות[1] להלן: עבור מוסדות שהקמפוס הרלוונטי נמצא באשכול פריפריאליות 7-10 ההשתתפות המקסימלית למיטה היא 30 אלפי ₪, עבור אשכול פריפריאליות 5-6 ההשתתפות המקסימלית היא 35 אלפי ₪ למיטה ועבור לאשכול פריפריאליות 1-4 ההשתתפות המקסימלית היא 45 אלפי ₪.

גודל מקסימום: מספר המיטות המקסימלי לתמיכה בכל מוסד ייקבע לפי מאפייני האזור והמוסד, בעיקר לפי האבחנה בין ערים גדולות או מחוץ להן, תוך התייחסות גם לאזור גאוגרפי ולמספר הסטודנטים ויעמוד על עד 500 מיטות בערים הגדולות ועד 250 מיטות מחוץ לערים, למעט אזור גוש דן שם תיבחן האפשרות שהיקף התמיכה בבניה יהיה גדול מ- 500 מיטות.

ות"ת שומרת לעצמה את הזכות למגבלות נוספות למספר המיטות המקסימלי שיקבלו תמיכה בכל מוסד, לתעריף ההשתתפות לכל מיטה וכן שלא להשתתף בפרויקטים שחרגו מהנחיות ההגשה לקול הקורא.

בנוסף כל מוסד יידרש לעמוד בהנחיות ות"ת כמפורט במסמך המצ"ב.

למען הסר ספק כל מוסד שיקבל נתח תקציבי חייב לקבל את אישור ות"ת טרם יציאה למכרז או בינוי.

[1] בהתאם לפרסומי הלמ"ס