07/12/22

המשך תמיכה בתשתית מחקר לקידום שתופי פעולה בינלאומיים -הסקר החברתי האירופאי (ESSurvey round 11)

בישיבתה ביום 7.12.2022 דנה ות"ת בהצטרפות ישראל לסבב 11 של הסקר החברתי האירופי (ESS) ולאור נתוני השימוש בתשתית וחשיבותה למחקר בתחומי מדעי החברה בישראל, שהוצגו בפניה, החליטה כדלקמן:

הפעלת הפרויקט מעקב ובקרה

ות"ת מחליטה, כי בתיאום עם משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה ההיבטים המדעיים והתפעוליים הכוללים את ניהול התכנית, הפיקוח, הבקרה וייצוג מדינת ישראל בתשתית האירופאית ESSurvey, יהיו תחת אחריות משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה ובתמיכת ות"ת כמפורט בהמשך. בהמשך לכך יובהר, כי משרד המדע יהיה אחראי גם להליך ההתקשרות עם הגוף המבצע של איסוף הנתונים לסקר.

תקציב

בהמשך לאומדנים התקציביים שהועברו ע"י משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה מחליטה ות"ת להקצות להשתתפות בסבב 11 של ה-ESS סך של 3,200 אלפי ₪ המיועדים למימון דמי ההשתתפות בפרויקט האירופאי וכן לעריכת הסקר ולפעילות השוטפת הנלווית. השתתפות ות"ת תמומן  מעודפי תשפ"ב הצפויים להישאר בסעיף הסקר החברתי האירופי (ESS) (סעיף 3.2.1.8) ומסעיף הרזרבה הכללית בתקציב ות"ת.

 

מימון המשכי לסבבים הבאים

בנוסף לסקר החברתי האירופאי, תומכת ות"ת בתשתיות מחקר בינלאומיות שונות והואיל ועד כה טרם נקבעו קריטריונים ומנגנון לבחינת תקצוב ות"ת שיתופי פעולה בינלאומיים, ועל מנת שלא לפגוע בהמשך פעילות זו,  ות"ת מנחה את הצוות המקצועי להביא לדיון באחת מישיבותיה הקרובות הצעה להקמת מנגנון ייעודי ומוסדר לבחינת מימון שיתופי פעולה בין לאומיים נדרשים בכלל התחומים, כולל קריטריונים לבחינת בקשות כאמור. במסגרת המנגנון תתבצע הערכה מבוססת של בקשות שונות, ויצירת סדרי עדיפויות, מתוך ראייה לאומית רחבה בהתייחס לשיקולים והצרכים השונים לתמיכה בתשתיות מחקר מן הסוג הזה. מנגנון זה ישמש בהמשך גם לבחינת תמיכת ות"ת בסבבי ה-ESS הבאים.