03/08/22

הסטת יתרות תקציביות – תמיכת הקרן הקיימת לישראל לפי תכנית הצפון

בהמשך להחלטת הממשלה 666 לפיה הממשלה והמוסדות הלאומיים יימנעו מלהקציב הקצבות למוסד להשכלה גבוהה שלא בהמלצת ות"ת, בהמשך להחלטת ממשלה מס' 2262 שעיקרה הוא פיתוח כלכלי של מחוז הצפון ואשר בה נקבע, בין היתר, כי  על הקרן הקיימת לישראל (להלן: קק"ל) להקצות 124 מיליון ₪ עבור מעונות סטודנטים, למכללות האקדמיות  הנמצאות ברשויות המקומיות המדורגות במדד פריפריאליות 1-4 במחוז צפון ובהמשך להחלטת ות"ת מיום 15.8.18 ובהמשך לפניית קק"ל מיום 7.7.22 על פיה נמצא כי רק עבור המכללה האקדמית כנרת והמכללה האקדמית תל חי דרוש תקציב נוסף, מחליטה ות"ת כי לאחר שנוכחה כי רק עבור המכללה האקדמית כנרת והמכללה האקדמית תל-חי דרוש תקציב נוסף בהתאם לאמור בהמלצת קק"ל, אין מניעה מבחינתה לאשר הסטה תקציבית על סך 17 מיליוני ₪ מעודפי התקציב כמפורט להלן:

  1. הסטת 14.8 מיליוני ₪ מתוך העודף התקציבי לטובת השתתפות בביצוע בינוי מעונות שלב ב' בהיקף של 300 מיטות במכללה האקדמית כנרת
  2. הסטת 2.2 מיליוני ₪ לטובת השלמת הנגשה במעונות המכללה האקדמית תל חי

אין בהקצאה לעיל בכדי להוות אישור של ות"ת עבור הפרויקטים, ועל כל מוסד לפנות לקבלת אישור ות"ת באופן פרטני לגבי כל פרויקט מעונות סטודנטים, טרם יציאה לבינוי פרויקט ועל כל מוסד לפעול בהתאם להנחיות ות"ת בנושא.