21/05/24

הסמכה למכללה האקדמית לחינוך תלפיות להעניק תואר שני (M.Ed) ללא תזה בחינוך לגיל הרך וזאת לאור אישור המל"ג מיום 9.4.2024 לפתיחת מחזורי לימוד חדשים לתכנית לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed) בגיל הרך במכללה

בישיבתה ביום 21.5.2024 החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, ולהסמיך את המכללה האקדמית לחינוך תלפיות להעניק תואר שני (M.Ed) ללא תזה בחינוך לגיל הרך, וזאת בהסתמך על המלצת ועדת המשנה הרוחבית להערכת איכות והבטחתה.