07/12/22

הצעה לעדכון החלטת ות"ת/מל"ג בדבר גובה התשלומים הנלווים במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ואופן עדכונם וגבייתם

בהתאם להוראות סעיף 17ב לחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח – 1958, ולאחר שקיימה התייעצות עם ארגון הסטודנטים הארצי היציג ועם המוסדות להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציבם, ולאחר שבחנה את ההוראות הקיימות היום וסבירותן, ממליצה ות"ת למל"ג על עדכון הכללים בדבר גובה התשלומים הנלווים[1] במוסדות להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציבם ובדבר אופן עדכונם וגבייתם.

הלשכה המשפטית תנסח עקרונות אלה במסגרת כללי המועצה.

  1. תשלומי אבטחה-

מכיוון שמדובר בתשלום חובה "הנלווה" לשכר הלימוד, המשולם בהתאם לתקופת הלימודים, גביית דמי האבטחה תקבע בהתאם לתקופת הלימודים בפועל וכן בהתאם לשיעור תשלום שכר הלימוד המשויך לאותו הסמסטר. מאידך, בשל הצורך לשמור על פשטות בהתחשבנות מול הסטודנט הוחלט על קביעת שתי מדרגות תשלום, כדלהלן:

שכ"ל סמסטריאלי 0-50% ß תשלום של 50% דמי אבטחה

שכ"ל סמסטריאלי 51% ומעלה ß תשלם של 100% דמי אבטחה.

כך למשל סטודנט הלומד רק סמסטר אחד ומשלם בו שכ"ל בשיעור 45% ישלם מחצית מתשלום דמי האבטחה שנקבע במוסד לשנת לימודים אקדמית. ובכל מקרה, תשלום דמי האבטחה לא יעלה על 100% בשנה.

דמי האבטחה יוצמדו לשכר המינימום בחודש יוני 2016 (המתפרסם ב 15 לחודש יולי) למאבטחים וכן צווי הרחבה והסכמים קיבוציים ענפיים רלוונטיים ככל שישנם

מאחר ומדובר בשינוי מהותי, אליו המוסדות ידרשו להתכונן, הסדר תשלום זה יחול משנה"ל תשפ"ד. כמו כן, במוסדות אשר עלויות האבטחה שלהם גבוהות באופן חריג בשל מיקום גיאוגרפי בו המצב הביטחוני מחייב דרישות ייחודיות, ניתן יהיה בהסכמה בין הנהלת המוסד לבין אגודת הסטודנטים המקומית, לקבוע דמי אבטחה גבוהים יותר בגובה של עד 10% מהתשלום הכולל של דמי האבטחה, (זאת במקום הצורך באישור ות"ת).

  1. תשלום באמצעות שוברים

תכלל אפשרות לגבות עמלה נוספת בגין תשלום באמצעות שוברים, ובלבד שעמלה זו לא תעלה על כיסוי ההוצאות של המוסד בגין אפשרות התשלום בפועל ועד 20 ₪ לשובר, ובתנאי שבמוסד קיימת אפשרות תשלום נוספת עליה לא גובים עמלה.

  1. דמי רישום וערכת הרשמה

בעבור ערכת הרשמה מקוונת, לא יגבה תשלום נוסף. זאת מאחר שתשלומי דמי ההרשמה נועדו לממן את עלויות הרישום לרבות האחזקה, התפעול והפיתוח של תשתיות המחשוב המשמשות עבור ההרשמה ולא נמצא שימוש מיוחד בערכת ההרשמה המקוונת שתשלום דמי ההרשמה לא אמור לכסות.

  1. תלמידי מכינות קדם אקדמיות

הכללים בעניין תשלומים נלווים יוחלו גם על תלמידי מכינות במוסדות להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציבם, הואיל ותשלומים נלווים קיימים גם במכינות והמכינות מתוקצבות ע"י ות"ת וגובה שכר הלימוד בהן מפוקח.

  1. תשלום בגין בחינות קבלה למועמדים ללימודים

מוסד יהיה רשאי לגבות תשלום בגין מבחני קבלה שהוא מקיים באופן עצמאי למועמדים (כלומר: לא באמצעות גורם אחר חיצוני למוסד), כאשר סכום הבחינה לא יעלה על 350 ₪ למבחן. דרישה לתשלום בגין בחינות קבלה של המוסד הגבוהה מהסכום המצוין תצטרך להיקבע בהסכמה בין הנהלת המוסד לבין אגודת הסטודנטים המקומית.

  1. תשלום בגין אבחון מת"ל (מערכת תפקודי למידה)

גובה תשלום אבחון המת"ל יוצמד, כיתר התשלומים הנלווים, למדד המחירים לצרכן. ההצמדה תחל באופן רטרואקטיבי החל מאוגוסט 2010. עדכון גובה האבחון יתבצע החל מה-1 לאוקטובר בכל שנה. יובהר כי גובה האבחון יעודכן לראשונה בדצמבר 2022 ולא יחול רטרואקטיבית על אבחונים שנעשו או ייעשו עד לאותו תאריך.

[1] תשלומים נלווים הינם כל תשלום נוסף על שכר לימוד ודמי הרישום שאינו בעד הוראה אקדמית, ובכלל זה דמי רווחה ודמי אבטחה.