03/08/22

הצעה לעדכון הרכב ועדת ההיגוי לקידום מדעי הרוח

לאור סיום כהונתה של המל"ג ה 13, ות"ת מחליטה לאשר את מינויים של חברי המל"ג פרופ' רבקה ודמני-החוג לחינוך, אוניברסיטת אריאל בשומרון ופרופ' אסף מידני- ביה"ס לממשל וחברה באקדמית ת"א יפו, לוועדת ההיגוי לקידום מדעי הרוח, אשר יחליפו את גב' אתי זלצמן ופרופ' אביבה חלמיש- חברות מל"ג ה 13. פרופ' פרופ' חביבה פדיה תמשיך לכהן כראש הועדה, אף שאינה חברת המל"ג ה 14, לאור מומחיותה וכיוון שהובילה את "תכנית המאה" לקידום תחום מדעי הרוח בתכנית הרב שנתית תשע"ז-תשפ"ב, ואת השיפוט לבקשות בקול הקורא שהגישו המוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת.

יתר חברי הועדה ימשיכו לכהן ללא שינוי.

אישור הוועדה הינו בכפוף להוספת איש אקדמיה מתחום מדעי הרוח. המינויים הינם בכפוף לחתימה על הסדר למניעת ניגוד עניינים ושמירה על סודיות.