16/02/22

הצעה לעדכון סדרי עדיפות תכנוניים לתחומי לימוד למגזר החרדי במוסדות לה"ג

בישיבתה ביום 16.2.22, דנה ות"ת בהמלצת ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית מיום ה 7.2.22 בנוגע להצעה לעדכון סדרי עדיפות תכנוניים לתחומי לימוד למגזר החרדי במוסדות להשכלה גבוהה והיא ממליצה למל"ג כדלהלן:

1. להודות לגב' דגנית לוי ממכון ירושלים למחקרי מדיניות על בחינת הנושא וכתיבת הדו"ח.

2. לעדכן את החלוקה לרמות עדיפות על פי אמות מידה הכוללות תחומים מוטי תעסוקה, תחומי עיסוק נדרשים בחברה החרדית, תחומים נדרשים להנגשת אוכלוסיות ייחודיות וכן את רמות הביקוש הקיימות בקרב בוגרי החינוך החרדי.

3. סדרי העדיפות המעודכנים בנוגע לתחומי הלימוד ימשיכו לשמש כאחד הכלים התכנוניים לבחינת בקשות הגשה של המוסדות להשכלה גבוהה לפתיחת תכניות לימוד חדשות במסגרות הייעודיות לחרדים וכן בסיס לשיקולי תקצוב הן בנוגע למעטפת התמיכה והן בנוגע לחלוקת המלגות לסטודנטים בוגרי החינוך החרדי.

4. מקדם העדיפות במרכיב פר סטודנט ברמה ד' אשר נוספה במסגרת עדכון זה, יהיה זהה למקדם העדיפות של רמה ג' ויקבע על 1.

5. לאשר את טבלת סדרי העדיפות להלן:

 

  רמת עדיפות א' רמת עדיפות ב' רמת עדיפות ג' רמת עדיפות ד'
הנדסה ואדריכלות o       הנדסת מחשבים

o       הנדסת תוכנה

o       הנדסת חשמל ואלקטרוניקה

o       הנדסה אזרחית

o       הנדסת נתונים

o       אדריכלות

o       הנדסה- אחר

o       הנדסה תעשיה וניהול    
מתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב o       מדעי המחשב

o       סטטיסטיקה

o       מתמטיקה

o       מערכות מידע

o       מדעי הנתונים

     
רפואה o       רפואה כללית

o       רפואת שיניים

o       קדם רפואה

     
המדעים הפיזיקליים והביולוגיים וחקלאות o       פיזיקה

o       כימיה

o       ביוטכנולוגיה

o       המדעים הפיזיקליים - אחר

o       המדעים הביולוגיים – אחר

o       חקלאות

 
מקצועות עזר רפואיים o       מקצועות עזר רפואי2

o       רפואת חירום

o       טיפול באמצעות אומנויות (M.A.)1

   
מדעי החברה o       כלכלה

o       פסיכולוגיה

o       עבודה סוציאלית

o       קרימינולוגיה

o       מדעי החברה – אחר o       BA כללי
עסקים ומדעי הניהול   o       חשבונאות

o       מדיניות ציבורית

o       מנהל ציבורי

o       עסקים ומדעי הניהול – אחר  
חינוך והכשרה להוראה   o       B.Ed מלא/השלמה

6.       עם התמחות בתחומים נדרשים   במגזר החרדי3

o       מנהל חינוכי

(M.Ed/M.A.)1

o       B.Ed מלא/השלמה עם התמחות בתחומים שאינם נדרשים במגזר החרדי3

o       חינוך (B.A.)

משפטים     o       משפטים  
מדעי הרוח, מקצועות העיצוב והאמנויות o       מקצועות העיצוב o       מוזיקה ואומנות

o       מדעי הרוח הכלליים- אחר

o       לימודי יהדות o       BA כללי

 

1 תואר M.A. הנדרש להסמכה. על פי מדיניות מל"ג פתיחת תכניות ייעודיות לחרדים בהפרדה מוגבלת ללימודי התואר הראשון. תחומים מוצעים בטבלת העדיפויות אשר נלמדים במסגרת תארים מתקדמים, יתועדפו מבחינה תקצובית בלבד ולא ילמדו בהפרדה.

2 לצורך פתיחת תכניות נוספות בתחומים: ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, הפרעות בתקשורת, תזונה, יש לבחון את נושא השדות הקליניים המוצעים בתכניות אלו.

3 לימודים מלאים או לימודי השלמה לתואר בוגר בחינוך והוראה (B.Ed). פירוט תחומי ההוראה הנדרשים במגזר החרדי על סמך החלטת מל"ג מיום 19.10.21 הינו-

  • מקצועות הליבה - מתמטיקה, אנגלית, מדעים, עברית
  • מקצועות נוספים - גיל הרך, קידום נוער, חינוך בלתי פורמלי, חינוך גופני, מוסיקה, אומנות וייעוץ חינוכי

 

6. לקיים בהמשך בחינה מחודשת של מדיניות חלוקת מלגות ות"ת לבוגרי החינוך החרדי לרבות בחינת שילוב קריטריונים נוספים כגון מצוינות.