21/09/22

הצעה לשינוי מתכונת בתכניות הלימודים במדעי התזונה – תכנית ארבע שנתית

בישיבתה ביום 21.09.2022 דנה ות"ת בהצעה לשנות את מתכונת הלימודים הקיימת בתכניות הלימודים במדעי התזונה - לתכנית ארבע שנתית הכוללת בתוכה את שעות ההכשרה המעשית. ההצעה גובשה ע"י צוות מקצועי שכלל נציגים ממשרד הבריאות, מומחים בתחום התזונה מקרב המוסדות להשכלה גבוהה ונציגים ממנהל המל"ג. בהסתמך על חוות דעת הצוות המקצועי ונימוקיו (מצ"ב) ובהסתמך על חוות דעת האגפים הרלוונטיים בות"ת ממליצה ות"ת למל"ג בכל הנוגע להיבטים שבסמכותה, כלהלן:

 1. להודות לצוות המקצועי על עבודתו ועל הדוח שהגיש.
 2. החל משנת הלימודים הנוכחית על המוסדות לפעול להתאמת תכניות הלימודים[1], מתכניות שלוש שנתיות לתכניות ארבע שנתיות הכוללות את שעות ההכשרה המעשית בסך 750 שעות לאורך כל שנות לימודי התואר.
 3. החל משנה"ל תשפ"ד יפעלו תכניות הלימודים במדעי התזונה במתכונת ארבע שנתית ויכללו את שעות ההכשרה המעשית.
 4. תוספת השנה הרביעית כוללת 700 שעות הכשרה מעשית, שלפי המתכונת החדשה של תכנית הלימודים, יתפרסו לאורך ארבע שנות הלימוד של התואר. 619 שעות מעשיות מחוץ לקמפוס + 81 שעות של קורסים חדשים שילוו את ההכשרה המעשית (כמפורט בטבלה מספר 2 בדו"ח הצוות).
 5. במצב היציב של התכנית הארבע שנתית בהפעלה מלאה, המוסדות להשכלה גבוהה יתאימו את מספר המתקבלים למספר המקומות להכשרה. בכל הנוגע לשיבוץ הסטודנטים במקומות ההתנסות, יתקיים תיאום בין החוגים למדעי התזונה במוסדות להשכלה גבוהה בינם לבין עצמם ועם מקומות ההכשרה המעשית (הנמצאים באחריות משרד הבריאות) מבעוד מועד ולאורך כל שנות הלימוד של התואר.
 6. ות"ת מבקשת מהצוות המקצועי של ות"ת/מל"ג לגבש הצעה להוראות מעבר מפורטות בשנתיים הראשונות להפעלת הרפורמה, בתיאום עם משרד הבריאות ובהתבסס בין היתר על נתונים מלאים שיעביר המשרד אודות מקומות ההכשרה הזמינים. ההצעה תובא לאישור ות"ת ומל"ג.
 7. ות"ת רושמת לפניה:
  • את התחייבות משרד הבריאות לבנות וללוות בארבע השנים הראשונות להפעלת הרפורמה, תוכנית הכשרה לכל מוסד אקדמי לפי אחת מן האופציות המפורטות בטבלאות מספר 3,4 (שבנספח), כך שכל הסטודנטים באותו מוסד יצאו להכשרה המעשית באותו סמסטר.
  • את התחייבות משרד הבריאות להעסיק בתקופת המעבר ועד יישום השינוי במלואו, תזונאית - רכזת הכשרה כדי לסייע למוסדות בביצוע השינוי וההעברה לשיטה המוצעת בתקופת המעבר.
  • את התחייבות משרד הבריאות להקצות תקציב של למעלה משלושה מיליון ₪ למקומות ההכשרה זאת לצורך הגדלת מצבת התקינה הן בבתי חולים והן בבריאות הציבור, והוספת תקנים נוספים לתזונאים, שיהיו מעורבים בביצוע ההכשרה/ או חלופה אחרת, דבר שיביא להפחתת מספר הבוגרים הממתינים להכשרה מעשית.
 8. הארכת התכנית מ-3 השנים ל-4 שנים, תביא להגדלת מספר הלומדים במוסד (החל מעוד 3 שנים) ולפיכך יידרש מענה לכך במכסות הסטודנטים המתוקצבות. ככל שיתברר שהמכסות הקיימות של המוסד לא יאפשרו להכיל גידול זה, פרמטר זה ילקח בחשבון לקראת הקצאת המכסות בתכנית הרב - שנתית הבאה.
 9. כניסת החלטה זו לתוקף מותנית בשיתוף פעולה עם משרד הבריאות, במסגרתו יתחייב המשרד לבצע מידי תקופה מיפוי של מקומות ההתנסות הראויים והזמינים בתחום התזונה ולהעביר את הנתונים לוות"ת ולמל"ג, זאת על מנת לאפשר לוות"ת ולמל"ג לקבוע את מספרי הסטודנטים בתכניות התזונה השונות.
 10. כמו כן, המהלך מותנה בשיתוף פעולה מלא של אגף התזונה במשרד הבריאות עם המוסדות האקדמיים בכל הנוגע להעברת האחריות על השיבוץ למקומות ההתנסות ממשרד הבריאות למוסדות להשכלה גבוהה.
 11. ות"ת מבקשת מהצוות המקצועי במל"ג/ות"ת לגבש המלצה בדבר ההפחתה הנדרשת במספר הסטודנטים בתכניות לימודים במדעי התזונה, שתובא בהמשך לאישור ות"ת ומל"ג.

[1] הצעה למבנה תכנית לימודים אחיד לתואר ראשון במדעי התזונה לכלל המוסדות, אשר משולבת בו הכשרה מעשית מצורפת כנספח 1 למסמך זה. למותר לציין  כי לכל מוסד יש את החופש האקדמי בבניית סילביי הקורסים.